Kontrola in overitev števcev električne energije

Merilni laboratorij deluje kot Kontrolni organ tipa C v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Izvajamo kontrole in overitve meril, ki služijo za obračun električne energije v gospodinjstvu, obrti in industriji. Pridobljeno Akreditacijo redno vzdržujemo in dopolnjujemo. S strani Urada RS za meroslovje smo imenovani za samostojno izvajanje overitev meril.

Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-056 na področju kontrole in ima s Slovensko akreditacijo sklenjeno podlicenčno pogodbo o uporabi kombiniranega znaka ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC).

Prve, redne in izredne kontrole ter overitve izvajamo za naslednje vrste meril:
• indukcijske števce delovne energije točnostnih razredov 1 in 2.
• indukcijske števce jalove energije točnostnega razreda 3.
• statične števce delovne energije točnostnih razredov 0,2S; 0,5S; 1 in 2.
• statične števce jalove energije točnostnih razredov 2 in 3.
• števci delovne energije točnostnih  razredov A, B in C.
• števce delovne energije točnostnih razredov A, B, C, 0.5S, 1 in 2 (statistično vzorčenje).
• števce jalove energije točnostnih razredov 2 in 3 (statistično vzorčenje).
       

Overitve meril

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št.26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št.97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08).

V Merilnem laboratoriju družbe Elektro Maribor d.d. izvajamo overitve skladno z odločbo o imenovanju, ki jo je izdal Urad RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »377«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji je na voljo na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

   

Kontakt:

Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si