Spremembe na merilnem mestu

Za posamezne naloge lahko imetnik Soglasja za priključitev (SZP) pooblasti pooblaščenca, ki je lahko tudi njegov dobavitelj električne energije. To se izvede z obrazcem Pooblastilo. S pooblastilom lahko imetnik SZP pooblaščenca pooblasti za:

• posredovanje vloge za priklop uporabnika na distribucijsko omrežje,
• posredovanje vloge za ponovni priklop odklopljenega merilnega mesta,
• posredovanje zahteve za kontrolo merilnih naprav,
• posredovanje vloge za spremembo SZP na obstoječem merilnem mestu,
• posredovanje privolitve za zbiranje, hrambo in obdelavo 15-minutnih merilnih podatkov,
• podpis Pogodbe o uporabi sistema pri ponovni priključitvi.

Storitve, ki so plačljive, se obračunajo v skladu z veljavnim Cenikom storitev SODO. Posamezna naročila se izvedejo z dokumentom Naročilnica, nabor le teh se nahaja v omenjenem dokumentu. Vsi obrazci so dostopni na spletni strani pod Obrazci in vloge. Cenik storitev SODO se nahaja v meniju Ceniki, kjer so na voljo tudi podrobnejši opisi posameznih storitev.

V nadaljevanju so opisani postopki za najpogostejša naročila.

Sprememba lastnika merilnega mesta (Sprememba imetnika SZP)

Uveljavljanje zahtevka za spremembo lastnika merilnega mesta poteka na naslednji način:

1. Lastnik oz. dobavitelj v imenu novega lastnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog SODO (v nadaljevanju SODO) predloži:

• podatke o merilnem mestu, za katerega želi uveljaviti spremembo (številka in naslov MM),
• stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka,
• dokazila o lastništvu MM - če dejansko stanje lastništva ni enako s stanjem v zemljiški knjigi, je potrebno predložiti skenirano overjeno kupoprodajno pogodbo ali skenirano overjeno darilno pogodbo ali drugo overjeno pogodbo, iz katere je razviden prenos lastništva na drugo pravno ali fizično osebo ali pravnomočen sklep o dedovanju. V kolikor odjemalec ne želi predati dokumentov, ki dokazujejo lastništvo, je dolžan referent izvesti uraden zaznamek dokumentov, ki jih je odjemalec, kot dokazilo, priložil na vpogled.
• kopijo davčne registracije za zavezance za DDV in matično številko oziroma davčno številko za fizične osebe,
• kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim lastnikom v primeru, da je novi lastnik hkrati tudi plačnik EE - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od – do), podpis in datum podpisa pogodbe,
• vse podatke s strani odjemalca potrebne za sklenitev pogodbe o uporabi sistema t.j. o lastniku – uporabniku omrežja, plačniku računov za omrežnino in prispevke, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o uporabi sistema.

2. Z dnem predlagane spremembe lastnika se izvede obračun za prejšnjega odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o uporabi sistema za novega odjemalca v osmih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani SODO podpisan predlog pogodbe o uporabi sistema se dostavi vložniku (za MM, kjer dosedanji odjemalec nima obveznosti do SODO iz naslova uporabe omrežja; kjer pa te obveznosti so, se dostavi s strani SODO nepodpisan predlog pogodbe o uporabi sistema), ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika.

3. SODO prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o uporabi sistema samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o uporabi sistema (s strani novega lastnika MM) in poravnanih obveznostih prejšnjega odjemalca, ki jo SODO evidentira v osmih delovnih dneh po prejemu.

4. V primeru, da je bil vložniku poslan s strani SODO nepodpisan izvod pogodbe o uporabi sistema, SODO dobavitelju pošlje obojestransko podpisan izvod, v osmih delovnih dneh po evidentiranju.

Sprememba plačnika na merilnem mestu

Uveljavljanje zahtevka za spremembo plačnika na merilnem mestu poteka na naslednji način:

1. Lastnik in novi plačnik oz. dobavitelj v imenu lastnika in novega plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog SODO (v nadaljevanju SODO) predloži:

• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka.,
• s strani lastnika MM in novega plačnika podpisano »Vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika« (obrazec je priloga tega navodila),
• kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim plačnikom, v kolikor dobavitelj sklepa pogodbo s plačnikom, oziroma kopijo sklenjene pogodbe z lastnikom, iz katere je razviden nov plačnik - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od – do), podpis in datum podpisa pogodbe,
• vse nove podatke s strani odjemalca, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o uporabi sistema t.j. o plačniku računov za omrežnino in prispevke, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o uporabi sistema,
• kopijo davčne registracije za zavezance za DDV in matično številko oziroma davčno številko za fizične osebe.

2. Z dnem predlagane spremembe plačnika se izvede obračun za prejšnjega plačnika oz. odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o uporabi sistema, ki vključuje potrebne podatke o novem plačniku v osmih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani SODO podpisan predlog pogodbe o uporabi sistema se dostavi vložniku (za MM, kjer dosedanji plačnik oz. odjemalec nima obveznosti do SODO iz naslova uporabe omrežja; kjer pa te obveznosti so, se dostavi s strani SODO nepodpisan predlog pogodbe o uporabi sistema), ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika.

3. SODO prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o uporabi sistema samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o uporabi sistema (s strani lastnika MM) in poravnanih obveznostih prejšnjega plačnika oz. odjemalca, ki jo SODO evidentira v osmih delovnih dneh po prejemu.

4. V primeru, da je bil vložniku poslan s strani SODO nepodpisan izvod pogodbe o uporabi sistema, SODO vložniku pošlje obojestransko podpisan izvod, v osmih delovnih dneh po evidentiranju.

Sprememba naslova za pošiljanje pošte

Uveljavljanje zahtevka za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu poteka na naslednji način:

1. Lastnik in plačnik oz. dobavitelj v imenu lastnika in plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pristojnemu izvajalcu nalog SODO (v nadaljevanju SODO) predloži:• podatke o merilnem mestu za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• s strani lastnika MM in plačnika podpisano »Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte«.
• stanje števca za električno energijo, ki ne sme biti starejši od 8 dni od datuma prejema zahtevka.

2. S strani SODO podpisan predlog pogodbe o uporabi sistema izdela v osmih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge, ki vsebuje podatke o novem naslovu za dostavo pošte, se dostavi vložniku, ki poskrbi za njen podpis s strani lastnika merilnega mesta.

3. SODO evidentira spremembo naslova za dostavo pošte in prične z dostavo pošte za predmetno merilno mesto na nov naslov v osmih delovnih dneh po prejemu enega izvoda obojestransko podpisane pogodbe o uporabi sistema (s strani lastnika MM in SODO).

Statusne spremembe

Med statusne spremembe prištevamo spremembo davčne registracije, spremembo naziva in sedeža podjetja, začetek stečajnega postopka, likvidacije ali prisilne poravnave ter spremembe naslova plačnika.
Za uveljavitev zahtevka za spremembo mora plačnik oz. dobavitelj (vložnik) izvajalcu nalog SODO predložiti:

• podatke o merilnem mestu, za katerega želi spremembo (številka in naslov MM),
• datum spremembe ter stanje števca,
• skeniran zahtevek s priloženo kopijo davčne registracije ali kopijo izpisa iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno.

Ostala naročila  (dokument Naročilnica)

• Sprememba načina merjenja – pretarifiranje z obiskom ali brez obiska monterja;
• Zamenjava obračunskih varovalk v rednem ali izven rednega delovnega časa;
• Odklop ali priklop merilnega mesta na zahtevo uporabnika z ali brez obiska monterja (pri tem je obvezna izpolnitev obrazca »Vloga imetnika soglasja za priključitev (lastnika) za odklop od omrežja«;
• Dodatno odčitavanje na zahtevo (ročni ali daljinski odčitek);
• Kontrola točnosti merilnih naprav na zahtevo uporabnika (pri uporabniku ali A test merilne naprave);
• Obisk monterja v rednem delovnem času;
• Obisk monterja izven rednega delovnega časa;
• Sprememba obračunske moči v okviru priključne moči z ali brez obiska monterja.