Javna naročila

V družbi Elektro Maribor d. d. imamo centralizirano nabavo materiala in storitev za potrebe celotne družbe. Glavna naloga nabavnega procesa je oskrba glavnega skladišča in skladišč na območnih in storitvenih enotah z materialom. V skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju (ZJN3) zavezanci k javnemu naročanju izvajamo enotna zbirna javna naročila za potrebe celotne družbe.

Izvedba javnih naročil v družbi temelji na načelih gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, zagotavljanju konkurence med ponudniki, transparentnosti, sorazmernosti ter enakopravni obravnavi ponudnikov. Pri izvedbi javnih naročil upoštevamo različna merila, kot so najnižja cena, ekonomsko najugodnejša ponudba z upoštevanjem različnih meril, izračun stroškov v življenjski dobi itd. Pomemben dejavnik pri izboru dobavitelja je upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročanju, kjer upoštevamo samo ponudbe, ki v celoti upoštevajo tehnične zahteve, ki jih ta predpisuje.

Evidenčna naročila

V skladu s transparentno odprto politiko družbe in veljavnim Pravilnikom o nabavi blaga, naročilu storitev in gradenj manjših vrednosti objavljamo vsa naročila nad 1.000 evrov na spletni strani družbe. Tako v družbi omogočamo zelo velikemu številu ponudnikov možnost oddaje ponudbe, kar vpliva na obseg dobaviteljev. Nabavni procesi potekajo transparentno prek javnih naročil oziroma prek evidenčnih postopkov, ki jih objavljamo na naši spletni strani.