Javna naročila

Javna naročila

V družbi Elektro Maribor d. d. imamo centralizirano nabavo materiala in storitev za potrebe celotne družbe. Glavna naloga nabavnega procesa je oskrba glavnega skladišča in skladišč na območnih in storitvenih enotah z materialom. V skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju (ZJN3) zavezanci k javnemu naročanju izvajamo enotna zbirna javna naročila za potrebe celotne družbe.

Izvedba javnih naročil v družbi temelji na načelih gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, zagotavljanju konkurence med ponudniki, transparentnosti, sorazmernosti ter enakopravni obravnavi ponudnikov. Pri izvedbi javnih naročil upoštevamo merila kot so najnižja cena, ekonomsko najugodnejša ponudba z upoštevanjem različnih meril, izračun stroškov v življenjski dobi itd. Pomemben dejavnik pri izboru dobavitelja je upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročanju, kjer upoštevamo samo ponudbe, ki v celoti upoštevajo tehnične zahteve, ki jih ta predpisuje.

Evidenčna naročila

V skladu s politiko družbe in veljavnim Pravilnikom o nabavi blaga, naročilu storitev in gradenj manjših vrednosti objavljamo vsa naročila nad 1.000 evrov na spletni strani družbe. Tako v družbi omogočamo zelo velikemu številu ponudnikov možnost oddaje ponudbe, kar vpliva na obseg dobaviteljev. Nabavni procesi potekajo transparentno z javnimi naročili oziroma z evidenčnimi postopki, ki jih objavljamo na naši spletni strani.

Protikorupcijska klavzula in določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi

Družba v poslovanju upošteva sprejete standarde transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete. Temu primerno se za vse postopke vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV upošteva protikorupcijska klavzula. 

'Ponudnik z oddano ponudba sprejema pogoje naročnika in posledično potrjuje, da sta obe stranki seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetno naročilo nično, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega naročila kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.'

Na podlagi določil Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d. delavci družbe, njihovi ožji družinski člani in njihova podjetja (ustanovitelj, družbenik, zakoniti zastopnik) ne morejo biti dobavitelji družbi, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, izvenzakonski partner, otroci, posvojenci. Starši ali posvojitelji pa v primeru, da živijo z delavcem v dejanski življenjski skupnosti.

Izjava o lastniški strukturi

Organi in organizacije javnega sektorja, ki so zavezanci za javno naročanje, so dolžni pred sklenitvijo pravnega posla (naročilnica ali pogodba) o nabavi blaga ali storitev/gradenj od ponudnika pridobiti izjavo o njegovi lastniški strukturi. Izjavo je potrebno predložiti pred vsako sklenitvijo posla vrednega več kot 10.000,00 EUR brez DDV.
Pri javnih naročilih ponudnik izjavo odda skupaj s ponudbo ali na poziv naročnika. Pri evidenčnih postopkih ponudnik izjavo odda skupaj s ponudbo.
Link do izjave Izjava o lastniški strukturi.

Ravnanje z odpadno embalažo - okoljske rešitve

Ponudnik (dobavitelj)  z oddano ponudbo izjavlja, da je seznanjen in se zavezuje ravnati skladno z Uredbo o odpadkih, kakor tudi z drugo zakonodajo s področja varstva okolja. Ponudnik (dobavitelj)  z oddano ponudbo izjavlja, se na podlagi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži zavezuje, da bo brezplačno odstranil embalažo dobavljene opreme v roku 5 dni od poziva naročnika.

Ocenjevanje dobaviteljev/poslovnih partnerjev

Družba vsako leto opravlja ocenitve dobaviteljev z namenom, da se ugotovi njihova ustreznost oziroma neustreznost. Dobavitelje se ocenjuje na podlagi kriterijev kakovosti, prodajne cene in odnosa. Dobavitelje so oceni kot ustrezne, pogojno ustrezne in neustrezne. V primerih pogojne ustreznosti in neustreznosti družba te dobavitelje obvesti o njihovi razvrstitvi in napakah ter možnosti izboljšav.

V kolikor je ocena 'neustrezno' in hkrati obstaja nezmožnost izboljšav ima družba pravico takšnega dobavitelja oziroma njegove ponudbe izločiti iz obravnavanj in ga ne vabi k oddaji ponudb (evidenčni postopki), za obdobje enega leta.

Hujše kršitve dobaviteljev in prekinitev sodelovanja

Ob zaznani hujši kršitvi dobavitelja, kjer je ali bi lahko nastala večja materialna škoda ali bi bilo ogroženo doseganje ciljev iz Letnega poslovnega načrta družbe, se ponudbe takšnega dobavitelja lahko izločijo iz obravnavanj in se ga ne vabi k oddaji ponudb, za obdobje enega leta, kadar:

  • se 2-krat v tekočem letu zazna hujša kršitev ali

  • dobavitelj 2-krat zapored ne odpravi kršitve, ki mu je bila očitana za isto naročilo.

Služba nabave dobavitelja obvesti o vsaki zaznani hujši kršitvi.