Osnovni podatki o katalogu

 

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.51/2006-ZDIJZ_UPB2).

Fizični dostop:

Posamezni sklopi informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani:http://www.elektro-maribor.si

Prosilci lahko pridobijo informacije:

Dostop do informacij:

Informacije javnega značaja so v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur.l. RS, št. 51/2006 - UPB2) prosto dostopne fizičnim in pravnim osebam. Izjema so le informacije, ki so taksativno našteva 6. čl. ZDIJZ in do katerih se dostop zavrne. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. čl. in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

 

Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS št.: 24/16 in 146/22); povezava: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (pisrs.si)

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Za nobeno informacijo javnega značaja ni bila podana več kot ena zahteva.