Transparentnost poslov

Objave na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Objave po 11. točki 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

A Sponzorske in donatorske pogodbe

Sponzorske pogodbe 2021

Donatorske pogodbe 2021

Sponzorske pogodbe 2020

Donatorske pogodbe 2020

Sponzorske pogodbe 2019

Donatorske pogodbe 2019

Sponzorske pogodbe 2018

Donatorske pogodbe 2018

Sponzorske pogodbe 2017

Donatorske pogodbe 2017

Starejši podatki o sponzorstvih in donacijah so na voljo TUKAJ.

 

B Avtorske pogodbe

 /

 

C Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Vrsta   posla Datum sklenitve Pogodbeni   partner Pogodbena vrednost Trajanje posla
Dajanje pravne pomoči in zastopanje 30.11.2009 Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor, TRR: SI56
022850255464509
2.500 EUR mesečno brez DDV nedoločen čas
Opravljanje pravnih in poslovno-svetovalnih storitev 11.7.2012 Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, Tivolska c. 48, 1000
Ljubljana, TRR: SI56 043020001625510
svetovalna ura: 150 do 220 EUR brez DDV nedoločen čas
Svetovanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena
zakona o javnih financah
23.4.2014 NERU-M d.o.o., Puštal 15, Škofja Loka, TRR: IBAN: SI 56 0202 4025 9961 996 > 800 EUR za posamezni posel zadolževanja  leto 2014
Pravno svetovanje v postopkih javnega naročanja 22.6.2017 Margit Čampa pravno svetovanje s.p.,Ljubljanjska cesta 15b, 1241 Kamnik, TRR SI56 0310
3100 0787 753 SKB d.d.
400 EUR mesečno 21.6.2020
Pravno svetovanje v postopku dolgoročnega zadolževanja elektrodistribucijskih podjetij
pri Evropski investicijski banki
11.3.2015 Taxgroup, svetovalne storitve, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
TRR št.: SI 56 1010 0005 3100 511 Banka Koper
1.500 EUR do izpolnitve obveznosti izvajalca
Storitev davčnega svetovanja 12.11.2019 ALITER d.o.o., Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor, NKBM SI56 0451 5000 0872 538 360 EUR mesečno brez DDV od 1.11.2019 do 31.10.2020
Finančno in pravno svetovanje v postopku dolgoročnega zadolževanja 14.5.2019 Taxgroup, svetovalne storitve, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
TRR št.: SI 56 3000 0002 0507 679 pri SBERBANK
800 EUR brez DDV do izpolnitve obveznosti izvajalca
Storitev davčnega svetovanja 29.10.2020 ALITER d.o.o., Partizanska cesta 13a, 2000 Maribor, NKBM SI56 0451 5000 0872 538 360 EUR mesečno brez DDV od 1.11.2020 do 31.10.2021
Finančno in pravno svetovanje v postopku dolgoročnega zadolževanja pri Evropski investicijski banki 18.3.2020 Taxgroup, svetovalne storitve, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana
TRR št.: SI 56 3000 0002 0507 679 pri SBERBANK
2.400 EUR brez DDV do izpolnitve obveznosti izvajalca

Objave po 12. točki 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

1. Podatki o poslovodnem organu (za leto 2019)

Prejemki uprave za leto 2019 v EUR (bruto):

  Plača Povračilo   stroškov Regres Nagrada   Bonitete PDPZ
Skupaj
mag. Boris Sovič, predsednik uprave 108.483 2.749 1.922 0   258 2.819 115.973

 

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto):

V skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah (Ur.l. št. 21/10, 8/11 in 23/14) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij (Ur.l.št. 34/10 in 52/11) štirikratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini v preteklem poslovnem letu. V to so vključeni vsi dodatki, prav tako tudi dodatek za minulo delo.

Dogovorjena višina odpravnine:

 Predsednik uprave je upravičen do odpravnine v višini 6 mesečnih osnovnih plačil, v primeru predčasnega prenehanja pogodbe iz ekonomsko – poslovnih razlogov.

2. Podatki o organu nadzora (za leto 2019)

Prejemki članov nadzornega sveta za leto 2019 v EUR (bruto):

Ime in priimek člana Skupaj
Tomaž Orešič (predsednik) 21.975
David Klarič (podpredsednik) 18.959
Jože Golobič (član) 16.702
Alojz Kovše (član) 16.286
Nenad Kajtezovič (član) 15.775
Dušan Kovačič (član) 15.743