Za delničarje

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v delniški knjigi družbe Elektro Maribor d. d. zavedenih 668 delničarjev, kar je glede na dan 31. 12. 2019 za 5 % oziroma 32 delničarjev manj.

Gibanje števila delničarjev družbe Elektro Maribor d.d

Struktura delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2020