Za delničarje

Družba Elektro Maribor d.d. je organizirana kot delniška družba, katere osnovni kapital znaša 139.773.510 evrov, ki je razdeljen na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic EMAG. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

Marca 2017 je Ljubljanska borza uvedla nov trg v Sloveniji, trg SI ENTER, ki je večstranski trgovalni sistem (Multilateral Trading Facility – MTF), na katerega je uvrstila tudi delnice naše družbe, in sicer v segment Trga delnic - Enter Basic. V letu 2018 je povprečna vrednost delnice EMAG na trgu SI ENTER znašala 2,946 evra. V letu 2017 pa je bila povprečna vrednost delnice 2,531 evra.

Gibanje števila delničarjev družbe Elektro Maribor d.d

Struktura delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2018