Za delničarje

Družba Elektro Maribor d. d. je organizirana kot delniška družba, katere osnovni kapital znaša 203.932.512 evrov in je razdeljen na 33.345.302 navadni imenski kosovni delnici EMAG. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

 

Delnice družbe Elektro Maribor d. d. so od 2017 uvrščene na trg SI ENTER in sicer v segment Trga delnic – Enter Basic.

Povprečna vrednost delnica EMAG na trgu SI ENTER je v letu 2023 je bilo 3,19 evra, kar je za 10 % več, kot je bilo v letu 2022.

Trgovanje z delnicami družbe Elektro Maribor d.d

V letu 2023 je bilo na trgu SI ENTER vključenih v posle na trgu  48.792 delnic EMAG.

Konec leta 2023 je bilo v delniški knjigi družbe Elektro Maribor d. d. zavedenih 557 delničarjev, kar je za  10 oziroma 1,76 % manj delničarjev glede na konec leta 2022. V strukturi delničarjev družbe Elektro Maribor d. d. v letu 2023 ni bilo sprememb. Največji delničar ostaja Republika Slovenija.

Gibanje števila delničarjev družbe Elektro Maribor d.d

Struktura delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2023

Največji delničarji družbe Elektro Maribor d.d. na dan 31. 12. 2023