Daljnovod 2x110 kV Murska Sobota–Mačkovci od SM 16 do SM 21

Za povezavo razdelilne transformatorske postaje RTP Mačkovci s 110 kV omrežjem je bil leta 2017 dokončan daljnovod DV 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci.  Zaradi neugodnih odločitev Upravnega sodišča na delu trase daljnovoda med stojnim mesto 16 in 21 je družba med ostalimi aktivnostmi na tem delu trase pričela tudi z aktivnostmi za izvedbo daljnovoda na spremenjeni lokaciji.

V sklopu izdelave novega državnega prostorskega načrta je bila izdelana študija variant s potrebnimi strokovnimi podlagami in predlogom najustreznejše variante, ki bo javno razgrnjeno na osnovi javnega naznanila Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo. Več…

Gradivo za javno razgrnitev je objavljeno na https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve) in na https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/1455/index4.html.