Daljnovod 2x110 kV Murska Sobota–Mačkovci od SM 16 do SM 21

Za povezavo razdelilne transformatorske postaje RTP Mačkovci s 110 kV omrežjem je bil leta 2017 dokončan daljnovod DV 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci.  Zaradi neugodnih odločitev Upravnega sodišča na delu trase daljnovoda med stojnim mesto 16 in 21 je družba med ostalimi aktivnostmi na tem delu trase pričela tudi z aktivnostmi za izvedbo daljnovoda na spremenjeni lokaciji.

V sklopu izdelave novega državnega prostorskega načrta je bila izdelana študija variant s potrebnimi strokovnimi podlagami in predlogom najustreznejše variante, ki bo javno razgrnjeno na osnovi javnega naznanila Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo. Več…

Opozorilo: Po informacijah Ministrstva za okolje in prostor se zaradi COVID-19 spreminja datum javne obravnave določen v javnem naznanilu. Spremenjeni datum bo določen naknadno.

Gradivo za javno razgrnitev je objavljeno na https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve) in na https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/1455/index4.html.