Evropska sredstva za 88.295 pametnih števcev do leta 2022

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022, ki se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe "Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih". Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Namen projekta je:

-nakup in vgradnja pametnih števcev električne energije in pripadajoče komunikacijske opreme (komunikacijski moduli in podatkovni zbiralniki),

-nakup programske opreme, programske ter strojne opreme za obdelavo podatkov naprednega merilnega sistema in

-izobraževalne vsebine ter marketinške aktivnosti.

 

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 33 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. 

 

Družba Elektro Maribor d.d. bo iz naslova izvajanja evropske kohezijske politike na osnovi uspešne vloge, v obdobju od 2017 – 2022, prejela nepovratna sredstva v skupni višini 3.692.583 EUR, ki so namenjena sofinanciranju projekta. Skupaj bo v obdobju od 2017 do 2022 nameščenih 88.295 pametnih števcev, celotna vrednost investicije v obdobju od 2017 do 2022 pa znaša 19.397.363 EUR, pri čemer Elektro Maribor prispeva 15.704.780 EUR. Družba Elektro Maribor je 4.12.2017 podpisala pogodbo o sofinanciranju.

 

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. Je sistem, ki ga sestavljajo sistemski števci, pripadajoča informacijsko komunikacijska infrastruktura in IT sistemi, ki omogoča merjenje, daljinsko odčitavanje in upravljanje podatkov o rabi električne energije, drugih energentov in pitne vode za namene obračunavanja, spremljanja kakovosti oskrbe ter obratovanja in načrtovanja  distribucijskega omrežja. Pri tem je poudarek na zagotavljanju dovolj pogoste informacije o rabi, obračunavanju po dejanski porabi, uporabi naprednih tarifnih sistemov, izvajanju ukrepov upravljanja s porabo ter razvoju in izvajanju novih storitev.

 

Uvedba naprednega merjenja prinaša mnogo koristi, med njimi so: bolj kakovostni podatki zaradi daljinskega odčitavanja, možnost merjenja več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanja s porabo, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči (v primeru izklopa zaradi prekoračitve naročene moči si odjemalec lahko sam zagotovi ponovno napajanje z vklopom odklopnika), hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju, možnost povezave z merjenjem porabe ostalih energentov. Za odjemalca pa je pomembno še, da prejema račune po dejanski porabi, od prvega do zadnjega dne v mesecu.

 

V Elektru Maribor je trenutno v sistem naprednega merjenja vključenih že več kot 63 % vseh merilnih mest. V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja, najkasneje do konca leta 2025, vključena vsa merilna mesta. Uvedba naprednega merjenja poteka na celotnem geografskem območju, ki ga pokriva Elektro Maribor.

 

Zimski paket v ospredje postavlja pametna omrežja, izgradnjo sistema naprednega merjenja, napredne sisteme obračunavanja, digitalizacijo, razpršene vire, informacijsko varnost, varstvo podatkov, predvsem pa vlogo aktivnega uporabnika. Aktivni uporabniki bodo imeli v prihodnosti na trgu z električno energijo ključno vlogo. Naloga elektrodistribucijskih podjetij je opravljanje kakovostnega servisa za njih, dobavitelje in za gospodarstvo na splošno. To pomeni nadaljnja vlaganja v razvoj omrežja in stalno izvajanje vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe.

 

Izgradnja sistema naprednega merjenja je za elektrodistribucijska podjetja, kakor tudi za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije in širšo družbeno okolje, izjemnega pomena.  Z investicijo bodo poleg elektrodistribucijskih podjetij in ostalih akterjev na trgu, koristi deležni tudi vsi uporabniki omrežja, ki bodo v tem obdobju vključeni v napredni merilni sistem. S to investicijo bomo pri uporabnikih sistema, kakor pri drugih ključnih akterjih na trgu električne energije, vzpodbudili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu.

 

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/