Javni razpis za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe

Na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. z dne 18. 11. 2021, družba Elektro Maribor d.d. objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe

Družba Elektro Maribor d.d. objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe.

V skladu s prvim odstavkom 280. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora biti vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo.

Šteje se, da so za člana revizijske komisije, ki je neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo, usposobljeni predvsem strokovnjaki, ki so uspešno dokončali izobraževanje za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, vendar aktivno ne izvajajo nalog revidiranja računovodskih izkazov, ter revizorji, preizkušeni računovodje, računovodje, preizkušeni notranji revizorji in preizkušeni davčniki, ki so vpisani v register, ki ga na podlagi 158. člena ZRev-2 na svoji spletni strani vodi Slovenski inštitut za revizijo.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidati morajo k vlogi priložiti življenjepis z dokazili, s katerimi izkazujejo, da izpolnjujejo zahtevane pogoje. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov ter potrdilo o nekaznovanosti.

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba Elektro Maribor d.d. brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)

Kandidati vlogo pošljejo na naslov:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

Javni razpis za zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe

»NE ODPIRAJ«

 

Kandidati bodo o uvrstitvi v ožji izbor obveščeni po elektronski pošti in s tem pozvani k dopolnitvi vloge ali na razgovor.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

 

Rok za oddajo prijav je do 15.12.2021