Navedbe in dejstva v zvezi z investicijo v hidroelektrarno

Navedbe v članku in dejstva

 

Na portalu https://lokalec.si/novice/vec-kot-milijon-evrov-nasedle-investicije-elektra-maribor/  je bil 9. 11. 2021 objavljen članek o investiciji v hidroelektrarno, ki jo je realizirala družba OVEN Elektro Maribor d.o.o. Z dejstvi nepovezane vrednostne sodbe v članku vljudno, a odločno zavračamo. V nadaljevanju povzemamo posamezne navedbe in navajamo relevantna dejstva.

 

Navedba: Vrednost elektrarne izpred 7 let bi naj bila cca 1,2 milijona evrov, zato je zanimivo, kako je lahko kupec pristal, na začetku na predlagano ceno prodajalca 1,6 milijona evrov.

Dejstvo:

Potrebno je razlikovati tržno vrednost elektrarne od investicijske vrednosti elektrarne. So primeri, ko je tržna vrednost nižja od investicijske, vendar ta ni takšen. Na pričakovanem donosu zasnovana ocenjena tržna vrednost omenjene elektrarne je krepko višja od obeh vrednosti v gornji navedbi.

 

Navedba: Na temo nakupa te hidroelektrarne nam na Elektru Maribor, ne odgovarjajo   kljub prošnjah po pojasnilu.

Dejstvo:

Novinarka je na družbo Elektro Maribor d.d. vprašanje poslala 8. 11. 2021 ob 8.17, družba ji je odgovorila ob 10.10 in ji predlagala, da se v tej zvezi obrne na zastopnika družbe OVEN Elektro Maribor, ki je investicijo pripravila in realizirala.

 

Navedba: Da gre za zgrešeno investicijo in sum preplačila govori dejstvo, da so Dravske elektrarne za to isto elektrarno pred leti ponujale samo 600.000 evrov .

Dejstvo:

Družba OVEN Elektro Maribor d.o.o. je za hidroelektrarno na podlagi pridobljene cenitve ponudila ceno, ki je zanjo sprejemljiva spričo pričakovanih donosov.

 

Navedbe: Zakaj je Elektro Maribor odobril nakup za kar 1 milijon evrov večji znesek nam ni znano, vsekakor pa ta milijon podaja velike dvome o čistem poslu. Na koncu je stala elektrarna 1,8 milijona evrov. Žal pa se nakup ni končal z zneskom 1,6 milijona evrov, saj je bil objekt pod plombo in če je želel kupec prenos lastnine, je moral plačati dodatnih 200.000 evrov, da se je ta odstranila.

Dejstva:

Končna vrednost nakupa je precej nižja od cenitve tržne vrednosti. Cenitev je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Slovenskega inštituta za revizijo in sodni cenilec za gradbeništvo.

 

Navedba: Da javno podjetje kar tako poveča znesek nakupa za 200.000 evrov brez soglasja nadzornega sveta Elektra Maribor , pa je skrajno nenavadno.

Dejstva:

Elektro Maribor d.d. od leta 2007 ni več javno podjetje. V skladu s statutom delniške družbe Elektro Maribor d.d. ni predvideno soglasje nadzornega sveta za tovrstne investicije v hčerinskih družbah. Ne glede na to, pa je uprava družbe Elektro Maribor d.d. nadzorni svet sproti obveščala o investiciji.

 

Navedba: Namreč dodatnih 200.000 evrov je podjetju OVEN odobril kar direktor Sovič sam, na nadzornem Elektro Maribor  pa začel operirati s številko nakupa 1,8 milijona evrov.

Dejstva:

V skladu s statutom ima družba Elektro Maribor d.d. upravo, ki jo vodi predsednik uprave. Odločitev o investiciji je sprejel direktor družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o., po predhodno pridobljenem soglasju družbenika, ki ga zastopa predsednik uprave družbe Elektro Maribor d.d., ki je s tem seznanil tudi nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. Format odločanja družbenika vključuje predsednika uprave, direktorje področij obvladujoče družbe in vodjo službe notranje revizije.

 

Navedba: V podjetju OVEN pa ne samo, da so po podatkih poznavalcev preplačali elektrarno za 1 milijon evrov, ampak so celo izvajali remont te elektrarne v času poteka nakupa  , ko elektrarna še ni bila njihova last.

Dejstva:

S podpisom prodajne pogodbe je družba OVEN Elektro Maribor d.o.o. postala ekonomski lastnik hidroelektrarne in je na podlagi proizvedene električne energije od 1. 11. 2020 že tudi pridobivala prihodke. Remonti so potrebni za stabilno in varno obratovanje tovrstnih objektov ter za nemoteno proizvodnjo električne energije.

 

Navedba: Tako je Boris Sovič kot nadzornik podjetja dopustil, da je to podjetje kupilo elektrarno za astronomski znesek  , ki je precej višji od investicijske vrednosti elektrarne in odobril še dodatni remont, ki je bil dodaten strošek.

Dejstva:

Kot že omenjeno, je bila kupnina precej nižja od ocenjene tržne vrednosti hidroelektrarne. Investicija ima primerno dobo vračanja. Zagotavljanje nemotene proizvodnje električne energije in s tem povezana odločitev o remontu v hidroelektrarni je v izključni domeni poslovodstva družbe OVEN Elektro Maribor d.o.o.

 

Navedba: Nekako logika govori, da bi po sedmih letih obratovanja po cenitvi, ta elektrarna bila cenejša  , saj se z leti izrabi, v tem primeru pa je postala dražja in še zavestno so izvedli remont le-te.

Dejstva:

Tržna vrednost hidroelektrarne je bila ocenjena z metodo diskontiranega denarnega toka – na donosu zasnovan način. Cenitev je upoštevala tako tehnološko stanje objekta in njegove proizvodne zmogljivosti, kot tudi pričakovane bodoče donose objekta v njegovi življenjski dobi.

Pogodba o zagotavljanju podpore za proizvodnjo iz obnovljivih virov je sklenjena do leta 2029, koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije na vodotoku pa je podeljena do leta 2038 (z možnostjo podaljšanja). Hidroelektrarna v daljšem obdobju izkazuje stabilno proizvodnjo električne energije na podlagi izrabe hidropotenciala Velke. Objekt je sedaj v dobrem stanju. Ob ustreznem vzdrževanju je življenjska doba takšnih hidroelektrarn več desetletij.

 

Maribor, 10. 11. 2021