Območna enota Ptuj: rekordna vrednost konične obremenitve, višja obračunska moč in odjem ter pomembne investicije

Ptuj, 30. 8. 2018 – V naslednjih desetih letih so na območju OE Ptuj načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 30,5 mio EUR. V letu 2018 je načrtovana vrednost investicij vsaj 3,79 mio EUR. Na področju Območne enote Ptuj je bila v letu 2017 najvišja konična obremenitev doslej. Distribuirane je bilo za 3,1 % več električne energije kot v letu 2016.

INVESTICIJE

V desetletnem obdobju 2019-2028 so v OE Ptuj na srednje- in nizkonapetostnem omrežju načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 30,5 mio EUR. Vlaganja so predvidena tako na srednjenapetostnem kot tudi na nizkonapetostnem omrežju.
V letu 2018 je načrtovana vrednost investicij na področju OE Ptuj 3,79 mio EUR. V letu 2017 je bilo na področju OE Ptuj realiziranih 2,91 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo; od tega 0,04 mio EUR za srednjenapetostne priključne vode, 0,89 mio EUR za srednjenapetostne povezovalne vode, 0,16 mio EUR za izgradnjo, obnovo in rekonstrukcijo transformatorskih postaj in 1,82 mio EUR za nizkonapetostne vode.
Na območju OE Ptuj je bilo ob koncu preteklega leta v sistem naprednega merjenja vključenih že 28.027 merilnih mest, kar predstavlja 76 % vseh merilnih mest na tem območju in je nad povprečjem vseh enot. Načrtujemo, da bomo v letu 2018 vključili še dodatnih 1.842 merilnih mest, kar pomeni več kot 81 % delež vseh naprednih merilnih mest na tem območju.

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Odjem gospodinjskih odjemalcev na oskrbnem območju OE Ptuj je bil v letu 2017 za 2,2 % večji kot v letu 2016, kar je nekoliko manj kot na celotnem območju Elektra Maribor. Odjem na srednji napetosti (SN) je bil za 6,1 % večji, odjem poslovnih odjemalcev na nizki napetosti (NN) pa 1,8 % večji kot v 2016.
Pomembno se je povečala tudi obračunska moč, in sicer za 9,7 % na srednji napetosti in za 1,3 % pri poslovnem odjemu na nizki napetosti. Realizacija skupne obračunske moči je bila za 1,4 % večja kot v letu 2016, na območju Elektro Maribor pa je bila za 0,9 % večja.
V letu 2017 je bila na tem območju zabeležena 3,1 % skupna rast odjema. Rast rabe poslovnih uporabnikov na srednji in nizki napetosti kaže na opaznejšo rast gospodarske oz. poslovne dejavnosti.
Konična moč distribucijskega sistema na področju OE Ptuj je v letu 2017 znašala 62 MW, največ doslej, najvišja pa je bila v januarju.
V letu 2017 je na področju OE Ptuj delež proizvodnih virov znašal 23 %, ki so 75 GWh električne energije, kar predstavlja 23 % tako proizvedene energije na območju družbe Elektro Maribor.
Skupna povprečno prevzeta energija na odjemalca na območju Ptuja je znašalo 8,7 MWh, kar kaže na nekoliko nižjo intenzivnost odjema na omenjenem območju.