Območna enota Slovenska Bistrica: rekordna vrednost konične obremenitve, obračunske moči in odjema ter pomembne investicije

Slovenska Bistrica, 29. 6. 2018 – Na področju Območne enote Slovenska Bistrica je bila v letu 2017 za 2 MW višja konična obremenitev in distribuirane za 3 % več električne energije kot v letu 2016. Dosežena je bila rekordna vrednost konične obremenitve, obračunske moči in odjema.

INVESTICIJE

V desetletnem obdobju 2019-2028 so v OE Slovenska Bistrica na srednje- in nizkonapetostnem omrežju načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 27 mio EUR, največ na srednjenapetostnem omrežju. Predvideno je 89,55 km novogradenj in 126,95 km rekonstrukcij srednjenapetostnih vodov, 9,1 km novogradenj in 145,75 km rekonstrukcij nizkonapetostnih vodov ter 69 transformatorskih postaj.

V letu 2017 je bilo na področju Območne enote Slovenska Bistrica realiziranih 4,35 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo. Obnovili smo 10,5 km daljnovodov, kablirali 3,85 km srednjenapetostnih vodov, zgradili 4 nove in obnovili 5 transformatorskih postaj, zgradili in preuredili smo 36,8 km nizkonapetostna omrežja.

Ob koncu leta je bilo v sistem naprednega merjenja vključenih že 22.862 merilnih mest, oz. 69 % vseh merilnih mest na tem območju. Delež je nad povprečjem vseh enot (povprečje na območju celotne družbe je 65 %).

V letu 2018 je načrtovana vrednost investicij na področju Območne enote Slovenska Bistrica vsaj 3,47 mio EUR. Za srednjenapetostne priključne vode je namenjenih 0,25 mio EUR, za srednjenapetostne povezovalne vode 1,16 mio EUR, za transformatorske postaje 0,41 mio EUR, za nizkonapetostne vode 0,98 mio EUR in za merilne naprave 0,35 mio EUR ter 0,05 mio EUR za investicijo v RTP Slovenska Bistrica.

Načrtujemo, da bomo na tem območju v letu 2018 v sistem naprednega merjenja vključili še dodatnih 2.700 merilnih mest, kar pomeni več kot 73 % delež vseh merilnih mest na tem območju.

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Na področju OE Slovenska Bistrica je bila v letu 2017 za 2 MW višja konična obremenitev in distribuirane za 3 % več električne energije kot v letu 2016. Dosežena je bila rekordna vrednost konične obremenitve, obračunske moči in odjema. Rast obsega distribuirane električne energije je bila na območju Območne enote Slovenska Bistrica višja kot sicer na celotnem območju Elektro Maribor.

Konična moč distribucijskega sistema na področju OE Slovenska Bistrica je v letu 2017 znašala 91 MW, kar je največ doslej, najvišja pa je bila v januarju.

Povečala se je tudi obračunska moč, in sicer za 1,8 % na srednji napetosti in kar za 2,5 % pri poslovnem odjemu na nizki napetosti.

V letu 2017 je bila na tem območju zabeležena 3 % skupna rast odjema (na celotnem območju Elektra Maribor 2,6 %). Rast rabe poslovnih uporabnikov na srednji in nizki napetosti kaže na opaznejšo rast gospodarske oz. poslovne dejavnosti. V letu 2017 je odjem s 502 GWh dosegel rekordno vrednost.

Skupna povprečno prevzeta energija na odjemalca na celotnem območju Elektra Maribora je v letu 2017 dosegla 10,9 MWh. Na območju Slovenske Bistrice pa je bila povprečna prevzeta energija na odjemalca 15,6 MWh, kar je kar 42 % nad povprečjem družbe.