Obvestilo velikim poslovnim odjemalcem glede neupravičenega odjema

Vse velike poslovne odjemalce električne energije ponovno pozivamo k pravočasni sklenitvi pogodb o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, torej še pred koncem leta 2022. Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta namreč tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji. S sklenjeno pogodbo o dobavi si odjemalci zagotovijo zanesljivo dobavo električne energije, hkrati pa se izognejo dodatnim stroškom, do katerih lahko pride, če pogodbe pravočasno niso sklenjene. Posebej opozarjamo na neupravičen odjem in zato podajamo nekaj pojasnil.

Za oskrbo z električno energijo mora imeti vsak poslovni odjemalec sklenjeni dve pogodbi:

  • Pogodba o uporabi sistema (elektro distribucijska podjetja).
  • Pogodba o dobavi električne energije (izbrani dobavitelj).

Pogodba o uporabi sistema je veljavna le, če ima poslovni odjemalec sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike. V kolikor te nima, ne more biti priklopljen na omrežje. Ponovno posebej izpostavljamo: zasilna oskrba na zahtevo odjemalca v skladu z Zakonom o oskrbi z električno energijo za velike poslovne odjemalce ni mogoča. V kolikor bi se zgodilo, da veliki poslovni odjemalci pred koncem decembra 2022 ne bi sklenili nove pogodbe o dobavi električne energije, bodo prejeli obvestilo o odklopu in v primeru neuspelega odklopa (zaradi različnih razlogov) se jim bo vsa neupravičeno prevzeta električna energija obračunala kot neupravičen odjem.

Kaj je neupravičen odjem električne energije?

Zakon o oskrbi z električno energijo kot razlog za odklop odjemalca (primopredajnega mesta) šteje potek pogodbe o dobavi, kadar je bila ta sklenjena za določen čas. Odklop se izvaja po postopku odklopa po predhodnem obvestilu.

Brez pogodbe o dobavi električne energije se odjem elektrike iz omrežja skladno z Zakonom o oskrbi z električno energijo šteje za neupravičen odjem. Cena električne energije v primeru neupravičenega odjema je povišana za 30 % postavke višje tarife posamezne skupine odjemalcev (po ceniku za zasilno oskrbo).

Če bi ceno neupravičenega odjema izračunali na današnji dan, bi le ta znašala okoli 630 EUR/MWh + DDV. Ta cena se nanaša zgolj na energijo in ne vključuje prispevkov in omrežnin.

Kaj je zasilna oskrba?

Zasilna oskrba je vrsta oskrbe, predvidena v primerih insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja električne energije oziroma če dobavitelj električne energije iz drugega razloga izgubi status člana bilančne skupine.

Zasilna oskrba je mogoča tudi na zahtevo vsakega gospodinjskega ali malega poslovnega odjemalca. V Zakonu o oskrbi z električno energijo za odjemalce nad 43 kW priključne moči ni določeno zagotavljanje zasilne dobave električne energije na zahtevo. Pretek pogodbe o dobavi električne energije pri takšnih odjemalcih tako pomeni pričetek postopka odklopa in zaračunano ceno porabljene električne energije kot neupravičen odjem. Kot rečeno, zasilna oskrba na zahtevo velikega poslovnega odjemalca v skladu z Zakonom o oskrbi z električno energijo zanj ni mogoča.

V kolikor veliki poslovni odjemalci pred koncem decembra 2022 ne bodo sklenili pogodbe in se s tem izognili odklopu, jim bo v dneh pred dejanskim odklopom obračunan neupravičen odjem električne energije.