Oskrba z električno energijo in investicije

V letu 2018 je bila v dosežena najvišja konična obremenitev doslej, uporabnikom smo distribuirali tudi največ električne energije doslej. Družba je realizirala več kot 31,7 mio evrov investicijskih vlaganj. V sistem naprednega merjenja je vključenih 76 % vseh merilnih mest, mrežno integriranih je 2.241 proizvodnih virov. Družba sodeluje v slovensko-japonskem projektu pametnih omrežij in pametnih skupnosti.

Oskrba z električno energijo

V letu 2018 se je ponovno povečala konična moč, ki je z 441 MW dosegla najvišjo vrednost do sedaj. Od leta 2015 konična moč narašča vsako leto zapored, že dve leti zapored pa v času izjemno nizkih temperatur dosega rekordno vrednost. Konična moč je pomembna zaradi dimenzioniranja omrežja in njena intenzivna rast narekuje tudi ojačitve omrežja.

Gospodinjski odjem, ki predstavlja približno tretjino vsega odjema, v zadnjih dveh desetletjih ves čas, a zmerno narašča, v letu 2018 za 0,9 %. Poslovni odjem, ki predstavlja dve tretjini vsega odjema na območju družbe, pa izmenjaje narašča in pada. V kriznem letu 2008 je poslovni odjem padel skoraj za 6 %, padal je tudi od leta 2011 do leta 2014. V zadnjih letih poslovni odjem ponovno sorazmerno hitro narašča, v letu 2018 za 1,8 %, po letu 2014 skupaj za 8 %, kar je tudi odraz gospodarskih aktivnosti.

Celotni odjem na območju družbe se je v letu 2018 povečal za 1,4 % in dosegel 2,3 TWh. Četudi relativno visoka, je rast odjema na območju Elektro Maribor za približno pol odstotne točke šibkejša, kot sicer v slovenski elektrodistribuciji, kar gre pripisati drugačnim gospodarskim in socialnim razmeram na tem območju.

V letu 2018 je bilo 86 % potrebne energije prevzete iz prenosnega omrežja, 14 % pa od lokalnih proizvodnih virov (male elektrarne na obnovljive vire energije in soproizvodnje). Konec leta 2018 je bilo na območju družbe mrežno integriranih že 2.241 proizvodnih virov, kar je 673 več kot leto pred tem.

V letu 2018 je bilo ponovno veliko število (27) dni z izrednimi vremenskimi razmerami, ki pa niso bile tako intenzivne, kot leta 2017 (vetrolom) ali pa 2014 (žledolom). Kakovost oskrbe z električno energijo je bila zaradi tega in zaradi intenzivnih vlaganj v robustnost in naprednost omrežja, v letu 2018 ena najvišjih v zadnjih letih. Upoštevaje vse vzroke, lastne in tuje ter višjo silo, je bila v letu 2018 letna stopnja neprekinjenosti napajanja z električno energijo 99,985 %.

Družba sistematično zmanjšuje izgube v omrežju z vlaganji v jakost in naprednost omrežja. V letu 2018 je bila praktično izenačena najnižja vrednost izgub v omrežju v poldrugem desetletju.

Investicijski projekti

Družba je imela leta 2018 skupaj 16.616 km omrežja in sistematično povečuje robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja tudi s polaganjem podzemnih vodov in izoliranjem nadzemnih vodov. Družba sistematično povečuje tudi jakost in naprednost omrežja.

Leta 2018 je delež kabliranega omrežja prvič nekoliko presegel 50 %, delež kabliranega in nadzemnega izoliranega srednje- in nizkonapetostnega omrežja pa je prvič dosegel 70 %. Zaradi intenzivnih vlaganj je na območju družbe Elektro Maribor delež kabliranega omrežja nekoliko nad slovenskim povprečjem.
Napredni merilni sistemi so temeljni gradnik pametnih omrežij. Izgradnja sistema naprednega merjenja je za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije, vse akterje na trgu in širšo skupnost, izjemnega pomena. Konec leta 2018 je bilo v sistem naprednega merjenja vključeno že skoraj 167 tisoč uporabnikov, oziroma že 76 % vseh merilnih mest. Na območju družbe Elektro Maribor je nadpovprečni delež v sistem naprednega merjenja vključenih uporabnikov.

Razvojni projekti

Družba prejema nepovratna sredstva za izvedbo operacije Projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci v višini 3,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija. V obdobju od 2017 do 2022 bo nameščenih 88.295 pametnih števcev, skupna vrednost investicije pa znaša 20 milijonov evrov.

V okviru slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (projekt NEDO), v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družbi ELES in Elektro Maribor, se je konec leta 2018 zaključil projekt Premakni porabo, kjer je bila na podlagi odobritve Agencije za energijo prvič uporabljena kritična konična tarifa. V projektu je sodelovalo 830 uporabnikov. Programi prilagajanja odjema spodbujajo uporabnike, da postajajo bolj aktivni uporabniki. Uporaba naprednih tehnologij se je v projektu pokazala kot uspešna.

V okviru slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti (projekt NEDO), poteka na območju RTP Breg tudi Projekt Napredno vodenje, s katerim razvijamo napredne in okolju prijazne rešitve za izzive sodobnega elektroenergetskega sistema. Projekt se bo intenzivno izvajal tudi v letu 2019.

Investicijska vlaganja

Od leta 2009 do 2018 je družba realizirala 249 milijonov evrov investicijskih vlaganj. Od leta 2019 do 2028 načrtuje družba investicijska vlaganja v dveh variantah. Po osnovni varianti je predvideno 304 milijonov evrov, po razširjeni varianti pa 405,6 milijonov evrov investicijskih vlaganj.

V letu 2018 je družba realizirala več kot 31,7 mio evrov investicijskih vlaganj, največ v zgodovini družbe.

Tudi v letu 2019 bodo v ospredju investicije v bolj robustno, močno in napredno elektrodistribucijsko omrežje. V načrtu je izgradnja oziroma obnova več kot 310 km srednje- in nizkonapetostnih vodov ter 82 transformatorskih postaj.

Do konca leta 2019 bo v sistem naprednega merjenja vključenih že več kot 80 % vseh uporabnikov omrežja, kar pomeni, da bo cilj 80 % vključenosti, po Energetskem zakonu EZ-1, dosežen že pred letom 2020.

Pobude uporabnikom

Individualno obveščanje
Uporabnikom je na voljo individualno obveščanje o načrtovanih in nenačrtovanih prekinitvah napajanja po SMS-u in ali e-pošti. Storitev je brezplačna.

Uporaba mobilne aplikacije
Za uporabnike omrežja smo nadgradili mobilno aplikacijo. Prijava je mogoča za uporabnike na oskrbnem območju Elektro Maribor. Aplikacija eStoritve Elektro Maribor je dostopna v Google Play in v App Store.

Brezplačno pretarifiranje
Vsakemu uporabniku s števcem, vključenim v sistem naprednega merjenja in se mu odjem obračunava enotarifno vsaj leto dni, sedaj omogočamo brezplačen prehod na dvotarifni obračun. Dvotarifno merjenje se uporabniku v glavnem splača, če je odjem v manjši tarifi približno 30 odstotkov, odvisno od cene električne energije, ki jo ponuja dobavitelj.

Priključevanje toplotnih črpalk
Delovanje toplotne črpalke pogosto povzroči precejšen padec napetosti, občasno pa tudi previsoko napetost, zato se izklopi toplotna črpalka zaradi delovanja njene zaščite. Do teh težav prihaja vedno pogosteje pri enofaznih toplotnih črpalkah. Težav s samodejnim izklopom pri trifaznih toplotnih črpalkah praviloma ni, zato priporočamo vgradnjo trifaznih toplotnih črpalk.

Uporabnikom pred nakupom toplotne črpalke predlagamo, da se o tem, ali je priključitev z vidika stanja nizkonapetostnega omrežja možna in pod kakšnimi tehničnimi pogoji, predhodno posvetujejo s pristojno območno enoto družbe Elektro Maribor. Za osnovne informacije in napotke lahko uporabniki uporabijo tudi brezplačno telefonsko številko 08 21 01 ali elektronski naslov info@elektro-maribor.si.


Dodatno gradivo