Oskrba z električno energijo v letu 2017

Maribor, 24.1.2018 - Elektro Maribor intenzivno gradi bolj robustna, močna in napredna omrežja. Zaradi vključevanja novih naprav, ki potrebujejo električno energijo, zaradi gospodarske rasti in klimatskih razlogov se povečujejo priključna moč, konična moč in distribuirana električna energija. Na oskrbo so v preteklem letu vplivale tudi številne izredne vremenske razmere.


Konična moč
V letu 2017 je bila dosežena najvišja konična obremenitev, in sicer 435 MW. Dosežena je bila v torek, 20.12. ob 12:00. Prejšnja najvišja vrednost je bila dosežena 7.2.2012 ob 12:00, in sicer 409 MW. Povečevanje konične obremenitve vpliva na potrebne ojačitve omrežja.


Distribuirana energija
V letu 2017 smo našim uporabnikom distribuirali 2,26 TWh električne energije, kar je največ doslej. V letih 2015 in 2016 se je odjem povečal za 1,5 % in 1,9 %, v letu 2017 pa kar za 2,6 %, kar je najvišja letna rast po letu 2010.
Rast odjema na območju Elektra Maribor je šibkejša kot sicer v slovenski elektrodistribuciji, kar gre pripisati gospodarskim in socialnim razmeram na tem območju.


Robustnost omrežja
Družba je imela leta 2017 skupaj 16.497 km omrežja. Družba sistematično povečuje robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja tudi s polaganjem podzemnih vodov in izoliranjem nadzemnih vodov.
Leta 2017 smo imeli 50 % srednje- in nizkonapetostnega omrežja v kablirani izvedbi, 20 % v izolirani izvedbi in 30 % v neizolirani prostozračni izvedbi. Visokonapetostno omrežje je skoraj v celoti v nadzemni izvedbi.
Na območju družbe Elektro Maribor je delež kabliranega omrežja nad slovenskim povprečjem.

Pametna omrežja
Od leta 2011 smo v sistem daljinskega merjenja vključili skoraj 100 tisoč uporabnikov. Konec leta 2017 je bilo v sistem daljinskega merjenja vključeno že skoraj 141 tisoč uporabnikov, oziroma že 65 % vseh merilnih mest. V naslednjih letih bomo v sistem naprednega merjenja vključili vsa merilna mesta.


Kohezijska sredstva
Družba Elektro Maribor d.d. bo na podlagi sklepa Ministrstva za infrastrukturo prejela nepovratna sredstva za izvedbo operacije »Projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci« v višini 3.692.583 evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija. V obdobju od 2017 do 2022 bo tako nameščenih 88.295 pametnih števcev, skupna vrednost investicije pa znaša 19.397.363 evrov.


Slovensko-japonski projekt
Elektro Maribor aktivno sodeluje v slovensko-japonskem projektu pametnih omrežij in pametnih skupnosti (projekt NEDO), v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES.
Projekt Premakni porabo je bil uvrščen v shemo spodbud za pilotne projekte, kar omogoča prvo uporabo pilotne dinamične tarife. Projekt se izvaja od 1.12.2017 do 30.11.2018. Za sodelovanje v projektu se je odločilo 830 uporabnikov na območju RTP Breg. Cilj je časovni premik rabe električne energije iz časa konične obremenitve v drugo časovno obdobje. S tem se omogoči učinkovitejša raba energije in razbremenitev distribucijskega omrežja ob tem pa uporabnik še zmanjša svoje stroške elektrike.
Na istem območju poteka tudi projekt Napredno vodenje, s katerim razvijamo napredne in okolju prijazne rešitve za izzive sodobnega elektroenergetskega sistema. S tem se želi omogočiti napredne funkcionalnosti koordinirane regulacije napetosti, avtomatske lokalizacije okvar in selekcioniranja omrežja, sistemskih storitev, kratkoročnih napovedi odjema in lokalne proizvodnje ter optimizacije rabe električne energije v lokalnih skupnostih.


Izredne vremenske razmere
Število in intenzivnost naravnih in drugih nesreč zaradi izrednih vremenskih razmer se v zadnjem obdobju zelo povečuje.
V letu 2017 je bilo na oskrbnem območju Elektro Maribor evidentirano 27 dni z izrednimi vremenskimi razmerami, kar je bistveno več kot v prejšnjih letih, vključno z letom 2014, ki ga je zaznamoval žledolom.

Investicijska vlaganja

V letu 2017 je družba realizirala več kot 28 milijonov evrov investicijskih vlaganj, kar je več kot leto pred tem in tudi sicer druga najvišja vrednost v zgodovini družbe.

V obdobju od leta 2017 do 2026 načrtuje družba 365,8 milijonov evrov investicijskih vlaganj zaradi potreb odjemalcev, prebivalstva in gospodarstva.


Stiki z uporabniki
Zelo si prizadevamo tudi za individualizacijo komunikacije z našimi uporabniki. Za naše uporabnike omrežja smo pripravili novo mobilno aplikacijo. Aplikacija omogoča med drugim: vpogled v splošne in tehnične podatke merilnega mesta; pregled števčnih stanj in rabe električne energije na merilnem mestu; prijavo na prejemanje obvestil o načrtovanih in nenačrtovanih prekinitvah distribucije električne energije, pošiljanje sporočil o okvari na omrežju. Aplikacija je na voljo v Google Play oziroma preko naslednje povezave:
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.informatika.ELMBapp.

Dodatno gradivo