Otvoritev 3.500-te transformatorske postaje

Družba Elektro Maribor gradi nove transformatorske postaje in obnavlja obstoječe.

Zaradi naraščajočih potreb prebivalstva in gospodarstva družba Elektro Maribor sistematično gradi in obnavlja elektrodistribucijsko omrežje. Transformatorske postaje so s pripadajočim omrežjem pomemben del elektrodistribucijskega sistema, saj zagotavljajo večjo obratovalno zanesljivost in izboljšanje napetostnih razmer uporabnikom.

Družba Elektro Maribor bo v letu 2018 namenila za prenovo in novogradnje transformatorskih postaj dva milijona evrov, za distribucijske objekte je namenjenih 17,6 milijona evrov. Družba v letu 2018 sicer načrtuje 30 milijonov evrov investicijskih vlaganj.

Ob otvoritvi je mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor poudaril: »Leta 2000 smo postavili tri tisočo transformatorsko postajo, tri tisoč petstoto transformatorsko postajo pa smo postavili sedaj v Spodnji Koreni. Objekt bo pomembno izboljšal kakovost in zanesljivost oskrbe z električno energijo na območju Spodnje Korene in Žikarc, z možnostjo priključevanja novih uporabnikov, naprav in virov pa omogočal razvoj območja.«

Nova transformatorska postaja TP Korena 6 je vključena v obstoječe srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje. Sodobna transformatorska postaja , proizvajalca TSN-IMP Maribor, je izdelana iz korozijsko odpornih materialov, del v zemlji je iz nerjavečega jekla, nadzemni del pa iz opleskane aluminijeve pločevine. Skupna vrednost investicije transformatorske postaje Korena 6 znaša 204 tisoč evrov.

Izvedba srednjenapetostnega in nizkonapetostnega kablovoda je bila zahtevna zaradi umeščenosti in terena. Družba Elektro Maribor si prizadeva za tesno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, da bi zagotovili čim bolj kakovostno oskrbo z električno energijo. V pričujočem projektu je aktivno sodelovala občina Duplek z ureditvijo javne razsvetljave in izdajo vseh potrebnih soglasij. Večji del prostozračnega nizkonapetostnega omrežja je sedaj nadomeščen z novimi nizkonapetostnimi zemeljskimi kabli. Postavljene so nove prostostoječe razdelilne in merilne omare. S posodobitvijo in večjo robustnostjo omrežja zagotavlja nova transformatorska postaja TP Korena 6 večjo obratovalno zanesljivost in izboljšanje napetostnih razmer našim uporabnikom na območju Spodnje Korene in Žikarc ter omogoča tudi nadaljnji razvoj.