Pridružite se slovensko japonskemu projektu prihodosti!

Napredne tehnologije omogočajo preprost in učinkovit nadzor nad porabo električne energije. S tem lahko odjemalci uživajo enako ugodje ob nižjih računih za električno energijo. Pri tem so ključni prav odjemalci. S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko dosežejo prihranek pri svojem strošku elektrike, hkrati pa s tem pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in svojemu lokalnemu okolju.

 

Projekt poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – Lokalna energetska agentura spodnje Podravje.

 

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI PORABO lahko omogoča zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, hkrati pa predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce. 

 

Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imajo interesenti sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

 

Projekt PREMAKNI PORABO se bo izvajal od 1.12.2017 do 30.11.2018, rezultati pa bodo po zaključku projekta uporabni na nacionalni ravni.

 

Pridruženi v projekt bodo lahko z aktivnim upravljanjem porabe električne energije prihranili pri stroških električne energije, hkrati pa bodo lokalnim društvom, klubom in organizacijam omogočili, da pridobijo dodatna finančna sredstva. Število mest v projektu je omejeno, prijave so mogoče do 25. oktobra 2017. 

 

Vodja projekta, mag. Gregor Omahen, je poudaril: »V Sloveniji že desetletja poznamo več tarifne sheme, ki odjemalcem omogočajo, da elektriko ceneje porabljajo v času, ko je omrežje manj obremenjeno. Sodobne tehnologije omogočajo, da te sheme nadgradimo tako, da se v še večji meri poveča obseg časa, ko je tarifa nižja, kar odjemalcem daje večjo fleksibilnost v časih, ko zaradi potreb v sistemu potrebujemo manjšo porabo električne energije. Zmanjševanje odjema lahko nadomesti gradnjo dragih sistemskih elektrarn in je okolju prijazna rešitev. Odjemalci v projektu dobijo priložnost, da so za svoje aktivno delovanje nagrajeni. Prek SMS sporočila bodo dobili obvestila o nastopih posebnih dogodkov v omrežju, zaradi katerih je želeno čim večje zmanjšanje porabe električne energije. Število tovrstnih dogodkov je majhno, zato vpliv na vsakdanje življenje odjemalcev ne bo velik.«

 

Direktor družbe Eles, mag. Aleksander Mervar, je ob začetku projekta poudaril: »Ponosen sem, da sem skupaj s svojimi sodelavci v letu 2016 prevzel vlogo in nalogo slovenskega partnerja  v slovensko-japonskem projektu NEDO in ga s tem prestavili iz mrtve točke, na kateri je bil več kot tri leta. Rezultat naših lanskih aktivnosti je bil podpis sporazuma z NEDO/Hitachijem novembra 2016. Upravičeno ga lahko imenujem nacionalni projekt, saj poteka na številnih lokacijah po celotni državi in v skupnih aktivnostih združuje elektro operaterje, ponudnike naprednih rešitev, raziskovalne organizacije ter lokalne skupnosti. Ožje ga lahko pojmujemo kot skupni, pilotni projekt slovenskih elektro operaterjev na področju pametnih omrežij. 

Gre za 35 milijonov evrov težak projekt, japonska razvojna agencija NEDO bo prispevala 20 mio EUR nepovratnih sredstev, 15 mio EUR bo zagotovil ELES. Po končanju projekta bo ELES postal lastnik celotne infrastrukture in s tem bogatejši za 20 milijonov nepovratnih sredstev.

Rezultat projekta bo napredna infrastruktura, ki bo slovenskim elektro operaterjem pomagala izpolnjevati njihovo poslanstvo in pričakovane zahtevane okolja po naprednih tehnologijah, izboljšati kakovost storitev za odjemalce električne energije z uporabo trajnostnih, okolju prijaznih rešitev. S tem projektom smo oz. bomo omogočili številnim slovenskim gospodarskim družbam in raziskovalno-izobraževalnim institucijam, da implementirajo svoje znanje v sodelovanju z eno največjih svetovnih multinacionalk, japonskim Hitachijem. S tem si bodo, med drugim, kupili vstopnico za nastop na globalnem trgu elektroenergetskih storitev in proizvodov. Projekt NEDO, skupaj z ostalimi projekti iz sfere pametnih omrežij, kot so SINCRO GRID, Future Flow, SUMO, WAMPAC, MIGRATE in drugi postavljajo ELES med najnaprednejše evropske sistemske operaterje prenosnih elektroenergetskih omrežij.«

 

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, je o projektu povedal: »Družba Elektro Maribor za svoje odjemalce intenzivno gradi bolj robustna in pametna omrežja. V sodobnih trajnostnih energetskih strategijah ima osrednjo vlogo prilagajanje odjema, zato je projekt “Izravnava konic in prilagajanje odjema na področju RTP Breg” še posebej pomemben. Območje desetih občin je izbrano zato, ker je na njem nadpovprečno število mrežno integriranih obnovljivih virov in v daljinski sistem merjenja vključenih odjemalcev. Na območju RTP Breg je namreč inštaliranih 16,61 MW razpršenih virov, ki prispevajo 21 % potrebne energije (v Sloveniji znaša sicer ta delež 11 %). Na območju RTP Breg je tudi že več kot 70 % merilnih mest vključenih v sistem naprednega merjenja (v Sloveniji znaša ta delež približno 50 %), hkrati pa imata na tem območju dve tretjini odjemalcev še vedno enotarifno merjenje. Vključitev v projekt pa za odjemalca pomeni, da bo ob primernem ravnanju lahko imel učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne energije, ob enakem ugodju in nižjih stroških.«

 

Direktorica Agencije za energijo, mag. Duška Godina, je poudarila širši pomen projekta: »Projekt “Izravnava konic / prilagajanje odjema na področju RTP Breg”, je eden izmed dveh kvalificiranih pilotnih projektov na področju pametnih omrežij, ki jim je agencija odobrila uporabo kritične konične omrežninske tarife.  V projektu bodo tudi najmanjši odjemalci prilagajali svoj odjem in pomagali izvajalcu nalog operaterja distribucijskega omrežja Elektro Maribor pri zmanjševanju koničnih obremenitev v omrežju, s čemer se zagotavlja večja izkoriščenost obstoječe infrastrukture in zmanjšanje energetskega odtisa. Z vključitvijo ELES-a v projekt pa lahko pričakujemo koristi tudi na področju konkurenčnejšega zagotavljanja sekundarne rezerve, ki vpliva na stabilnost celotnega energetskega sistema. Projekt je torej zastavljen celovito in čeprav je v svoji izvedbi lokalne narave bo lahko imel vpliv na zagotovitev spodbudnega regulativnega okolja, ki bo omogočil učinkovito uvajanje pametnih omrežij, razvoj novih tržnih storitev in s tem aktivno sodelovanje odjemalcev na trgu. Slednji bodo s svojo aktivnostjo vplivali ne samo na zniževanje stroškov temveč tudi na doseganje podnebno okoljskih ciljev in s tem širših družbenih koristi.«

 

V naslednjih dneh bodo odjemalci prejeli uradno pisno povabilo za sodelovanje v projektu, več informacij lahko dobite na spletni strani www.premakni-porabo.si ali na Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, Ptuj (tel. 05 99 78 002).

 

Avtor fotografij: Kreativni laboratorij, d.o.o. – creativelab.si