Razpis štipendij za srednješolski poklicni program - smer elektrikar in študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektronika

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, razpisuje štipendije za:

- 4 elektrikarje in
- 1 mag. inž. el. (študijski program 2. bolonjske stopnje - smer močnostna elektrotehnika).

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- vpis v 2. ali višji letnik šole oz. fakultete

K vlogi na razpis naj kandidati priložijo:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega šolskega spričevala (šolsko leto 2017/2018) oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
- kratek življenjepis.

Vloge na razpis pošljite na naslov:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za štipendije« najkasneje do 31.10.2018.

Nepopolnih vlog in tistih, ki bodo prispele po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.