Redna seja skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 30. junija 2021 sestali na 26. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 87,66 % osnovnega kapitala.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja, iz katerega je razvidno, da je družba v letu 2020 poslovala uspešno in dosegla čisti poslovni izid v višini 10.473.594 evrov. Družba je imela konec leta 2020 skupaj 221.067 uporabnikov omrežja, 16.867 km elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev. V letu 2020 je družba v skladu s potrebami uporabnikov realizirala investicijska vlaganja v višini 31.571.377 evrov. Družba je povečala robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 72,7 %, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 94,3 % ter za 42 % povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Z velikim angažmajem zaposlenih in deležnikov je družba tudi v zahtevnih razmerah leta 2020 poslovala uspešno tako v regulirani kot tudi tržni dejavnosti.

Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, s prejemki članov vodenja in nadzora družbe ter s pravili nadzornega sveta o drugih pravicah uprave.

Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki jih bo družba izplačala dne 30. 9. 2021.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter tudi podelila razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina je za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021 naprej izvolila Sama Iršiča.

Letno poročilo družbe je objavljeno na spletni strani družbe https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/za-delničarje/letna-poročila/.

Družba je pred dnevi izdala publikacijo z naslovom Delovanje distribucijskega sistema in poslovanje družbe Elektro Maribor. Publikacija je na voljo v tiskani obliki in tudi v elektronski obliki na naslovu https://www.elektro-maribor.si/media/4930/2021-06-24-obratovanje-distribucijskega-sistema-in-poslovanje-dru%C5%BEbe-elektro-maribor-dd-za-tisk-besediloprint.pdf.