Sklepi 22. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d.d. so se 30. junija 2017 sestali na 22. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 85,40 % osnovnega kapitala.

Skupščina je sprejela novi Poslovnik o delu skupščine delniške družbe.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami ter s prejemki članov vodenja in nadzora družbe.

Skupščina se je seznanila s potekom odkupa lastnih delnic, za katerega je bila pooblaščena na 21. redni seji skupščine, in sicer: skupno število lastnih delnic, ki jih je družba pridobila, na dan 31.12.2016, znaša 72.753 lotov, skupna vrednost lastnih delnic pa 150.598,71 evrov.

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček v višini 4.069.836,02 evra uporabi tako, da se del v višini 4.010.708,32 evra razdeli delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 evra. Preostanek bilančnega dobička v višini 59.127,50 evra se prenese v naslednje leto.

Skupščina je za poslovno leto 2016 podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Za leto 2017 je bila na podlagi predloga nadzornega sveta za pooblaščeno revizijsko družbo imenovana revizijska družba Rating d.o.o.

Skupščina je imenovala mag. Davida Klariča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 1.9.2017.