Sklepi 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d.d. so se 28. junija 2018 sestali na 23. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 86,62 % osnovnega kapitala.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami ter s prejemki članov vodenja in nadzora družbe.

Skupščina se je seznanila s potekom odkupa lastnih delnic, za katerega je bila pooblaščena na 21. redni seji skupščine. Do 31.3.2018 je družba odkupila 78.730 lastnih delnic, skupna vrednost odkupa lastnih delnic pa je znašala 166.535,01 evrov.

Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.344.734,81 evra uporabi za delitev delničarjem družbe

Skupščina je za poslovno leto 2017 podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Za leto 2017 je bila na podlagi predloga nadzornega sveta za pooblaščeno revizijsko družbo imenovana revizijska družba BDO Revizija d.o.o.

Skupščina je ob poteku mandata trem članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje za člane nadzornega sveta imenovala Jožeta Golobiča, Tomaža Orešiča in Alojza Kovšeta s pričetkom mandata 13.12.2018

Skupščino se je seznanila, da v letu 2018 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.

Sprejet je bil predlog o prejemkih nadzornega sveta.

Skupščina je do 31.12.2018 podaljšala pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.