Sklepi 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 28. junija 2019 sestali na 24. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 86,98 % osnovnega kapitala.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami ter s prejemki članov vodenja in nadzora družbe.

Skupščina se je seznanila s tem, da se je zaradi odkupa lastnih delnic skupno število vseh delnic zmanjšalo za 150.022 lotov delnic. Na dan 31. 12. 2018 ima družba 33.345.302 lotov delnic.

Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.668.342,28 evra uporabi za delitev delničarjem družbe.

Skupščina je za poslovno leto 2018 podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina je imenovala BDO Revizija d.o.o.