Sklepi 25. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 30. junija 2020 sestali na 25. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 86,83 % osnovnega kapitala.

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja, iz katerega je razvidno, da je družba v letu 2019 poslovala uspešno in dosegla čisti poslovni izid v višini 14.274.681,21 evrov. Družba je imela konec leta 2019 skupaj 219.905 uporabnikov omrežja, 16.691 km elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev. V letu 2019 je družba v skladu s potrebami uporabnikov realizirala investicijska vlaganja v višini 32.302.073 evrov, kar je največ doslej. Družba je povečala robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 71,5 %, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 86,4 % ter za 42 % povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Družba je tudi v letu 2019 poslovala uspešno tako v regulirani kot tudi tržni dejavnosti, za 3,5 % je povečala vrednost sredstev in dosegla najvišji kosmati denarni tok v poltretjem desetletju.

Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, s prejemki članov vodenja in nadzora družbe ter s pravili nadzornega sveta o drugih pravicah uprave. Seznanila se je tudi o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe.

Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 evra uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki jih bo družba izplačala dne 30. 9. 2020.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter tudi podelila razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Sprejet je bil predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe za 64.785.031,94 evrov, tako da ta po povečanju znaša 203.932.511,50 evrov in je razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala bo doprineslo k finančni stabilnosti družbe in višji boniteti, omogočilo bo povečan obseg investicij in stabilnejše elektroenergetsko omrežje, vse ob nezmanjšanem nivoju izplačil dividend na posamezno delnico kot je bil dosežen v preteklih letih.

Sprejete so bile predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe na temo dopolnitve dejavnosti družbe in možnosti elektronske skupščine.

Skupščina je sprejela predlog nadzornega sveta, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 in s tem povezanimi ukrepi, članom nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta družbe začasno znižajo vsi bruto prejemki za 30 % za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno maja 2020.

Letno poročilo družbe je objavljeno na spletni strani družbe https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/za-delničarje/letna-poročila/.

Družba je tudi letos izdala predstavitveno publikacijo, ki je tudi dostopna na spletni strani družbe https://www.elektro-maribor.si/media/4755/2020-04-29-predstavitev-druzbe-elektro-maribor-2020-final_2.pdf