Omrežje

Elektro Maribor d.d. je lastnik elektrodistribucijske infrastrukture na svojem oskrbnem območju in izvaja storitve v skladu z Energetskim zakonom EZ-1.

Kot izvajalec dejavnosti distribucijskega operaterja električne energije smo odgovorni za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na oskrbovalnem območju Elektra Maribor, za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti in zanesljivosti distribucijskega sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji in kakovosti električne energije.

Distribucijsko omrežje je priključeno na prenosno omrežje preko RTP (razdelilno-transformacijskih postaj). Sestavljajo ga TP (transformatorske postaje) in električni vodi različnih napetostnih nivojev (110 kV, 1-35 kV ter 0,4 kV), ki so namenjeni razdeljevanju električne energije končnim odjemalcem. Na distribucijsko omrežje so priključeni tudi manjši proizvajalci električne energije.