Distribucijsko omrežje

Distribucijsko omrežje je priključeno na prenosno omrežje preko RTP (razdelilno-transformacijskih postaj). Sestavljajo ga TP (transformatorske postaje) in električni vodi različnih napetostnih nivojev (110 kV, 1-35 kV ter 0,4 kV), ki so namenjeni razdeljevanju električne energije končnim odjemalcem. Na distribucijsko omrežje so priključeni tudi manjši proizvajalci električne energije.

Vodi

Konec leta 2022 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 17.124 km vodov, 138 km več kot leto pred tem. Dolžina podzemnih vodov se je povečala za 268 km, nadzemnih pa zmanjšala za 130 km.

 Vodi* [km] 31. 12. 2022

   
 

Σ

NZN

NZI

PZ

NN omrežje

12.759

1.606

3.094

8.060

SN omrežje

4.129

2.660

132

1.337

VN omrežje

236

227

0

8

Σ

17.124

4.493

3.226

9.405

*Oznake napetosti pomenijo: NN=nizka napetost (0,4 kV, 1 kV), SN=srednja napetost (10 kV, 20 kV, 35 kV) in VN=visoka napetost (110 kV).
Oznake vodov pomenijo: NZN=nadzemni neizolirani vod, NZI=nadzemni izolirani vod, PZ=podzemni vod.

Postaje

Konec leta 2022 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 3.593 razdelilnih in transformatorskih postaj (11 več kot leto prej).

Konec leta 2022 je bilo 20 razdelilno transformatorskih postaj (RTP) 110 kV/SN, ena RTP SN/SN, 8 RP (SN) in 3.564 transformatorskih postaj (TP) SN/NN in NN/NN.

Razdelilne in transformatorske postaje** 31. 12. 2022

RTP 110/SN

20

RTP SN/SN

1

RP SN

8

TP SN/NN in TP NN/NN

3.564

Σ

3.593

**Oznake naprav pomenijo: RTP=razdelilna transformatorska postaja, RP=razdelilna postaja, TP=transformatorska postaja.

Priključna moč

Priključna moč odjemalcev je konec leta 2022 znašala 3.315 MW, kar je tudi največ doslej. Priključna moč odjemalcev se je glede na leto 2021 povečala za 44 MW (4 MW na poslovnem odjemu in 40 MW na gospodinjskem odjemu).
Priključna moč proizvodnih virov je bila v letu 2022 najvišja do sedaj in je znašala 277 MW, kar je za 59 MW več kot v letu 2021.
Skupna priključna moč odjemalcev in priključna moč proizvajalcev pomembno vplivata na potrebna vlaganja v jakost elektrodistribucijskega omrežja.

Obračunska moč

V letu 2022 je bilo obračunane 25.151 MW obračunske moči oziroma v povprečju 2.096 MW mesečno. V letu 2022 je bila obračunana moč za 1,4 % večja kot leta 2021.

Konična moč

Konična moč (urna) sistema je bila v letu 2022 najvišja 13.12.2022 ob 9:00 uri in je znašala 467 MW, kar je največ doslej. V letu 2021 je bila najvišja v decembru in je znašala 446 MW. Četrturna konična moč sistema je bila najvišja 13.12.2022 ob 8:30 uri in je znašala 470 kW.
Podatek o konični moči je še posebej pomemben pri načrtovanju razvoja elektrodistribucijskega sistema, ki mora biti dimenzionirano tudi glede na konično moč. Če ta raste, moramo omrežje dodatno ojačati. V povečevanje jakosti omrežja so usmerjena tudi prizadevanja družbe Elektro Maribor d.d. Na gibanje konične obremenitve vplivajo v največji meri podnebni dejavniki, gospodarska aktivnost ter povečevanje obremenitev obstoječih in priključevanje novih odjemalcev in proizvajalcev.

Prevzeta energija

Prevzeta energija iz prenosnega omrežja in od proizvodnih virov je leta 2022 znašala 2.385 GWh. 

Vsa energija v sistemu, to je prevzem iz prenosnega omrežja in proizvodnih virov, je bila za 1,4 % manjša, kot v letu 2021.

Distribuirana energija

Distribuirana energija je v letu 2022 znašala 2.282 GWh, kar je za 1,4 % manj kot v letu 2021. Odjem na SN je bil za 1,4 % manjši, poslovni odjem na NN za 3 % večji, odjem gospodinjstev pa za 4,1 % manjši kot v letu 2021.

Napredne merilne naprave

Napredni merilni sistemi, imenovani tudi pametni števci, so temeljni gradniki pametnih omrežij. Napredno merjenje omogoča kvalitetnejše podatke zaradi daljinskega odčitavanja, merjenje več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanje z rabo energije, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči, hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju.

V Elektru Maribor smo prvi investicijski cikel izgradnje naprednega merilnega sistema (NMS) pri uporabnikih omrežja na nizki napetosti, pri katerih se moč ne meri, uspešno zaključili. V Elektru Maribor je tako trenutno v sistem naprednega merjenja vključenih že več kot 99,9 % vseh merilnih mest.