Vodi in naprave

Vodi

Konec leta 2020 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 16.867 km vodov 176 km več kot leto pred tem). Dolžina podzemnih vodov se je povečala za 316 km, nadzemnih pa zmanjšala za 157 km.

 Vodi* [km] 31. 12. 2018

   
 

Σ

NZN

NZI

PZ

NN omrežje

12.537

1.809

3.130

7.598

SN omrežje

4.090

2.726

121

1.243

VN omrežje

240

232

0

8

Σ

16.867

4.767

3.251

8.849

*Oznake napetosti pomenijo: NN=nizka napetost (0,4 kV, 1 kV), SN=srednja napetost (10 kV, 20 kV, 35 kV) in VN=visoka napetost (110 kV).
Oznake vodov pomenijo: NZN=nadzemni neizolirani vod, NZI=nadzemni izolirani vod, PZ=podzemni vod.

 

Postaje

Konec leta 2020 je bilo na območju družbe Elektro Maribor 3.572 razdelilnih in transformatorskih postaj (10 več kot leto prej).

Konec leta 2020 je bilo 20 razdelilno transformatorskih postaj (RTP) 110 kV/SN, ena RTP SN/SN in 3.5 transformatorskih postaj (TP) SN/NN in NN/NN.

Razdelilne in transformatorske postaje** 31. 12. 2020

RTP 110/SN

20

RTP SN/SN

1

RP SN

8

TP SN/NN in TP NN/NN

3.543

Σ

3.572

**Oznake naprav pomenijo: RTP=razdelilna transformatorska postaja, RP=razdelilna postaja, TP=transformatorska postaja.