Obračun omrežnine

Obračun omrežnine

- zajem, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov dobaviteljem, uporabnikom omrežja in ostalim institucijam, ki so do teh podatkov upravičeni,

- izvajanje ostalih storitev povezanih z merjenjem električne energije,

- ugotavljanje dejanskega odjema in dejanske oddaje posamezne bilančne skupine oziroma bilančne podskupine za potrebe ugotavljanja odstopanj od voznih redov,

- zdrževanje merilne in ostale opreme na merilnih mestih,

- uvajanje sistemskih rešitev in sodobnih sistemov merjenja električne energije,

- upravljanje s spletnimi in mobilnimi aplikacijami,

- zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja za  odjemalce, proizvajalce in samooskrbe,

- menjave dobaviteljev / kupcev električne energije,

- izmenjavo podatkov z dobavitelji v zvezi z izvajanjem nalog SODO, ki so potrebne za delovanje trga z obračun omrežnine, dodatkov k omrežnini in prispevkov za vse uporabnike omrežja priključene na  omrežje Elektro Maribor d.d.,

- obračun nujne oskrbe, zasilne oskrbe, neupravičenega odjema ter obračun zaradi nepravilne  registracije merilnih podatkov,

- distribuiranje računov za uporabnike omrežja,

- vodenje prodajne statistike za namene poročanja zunanjim in notranjim uporabnikom informacij,

- pošiljanje obračunskih podatkov dobaviteljem,

- klicni center,

- ostale naloge.

Račun za omrežnino in prispevke je sestavljen iz

        Omrežnine:

Omrežnino odjemalec plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do svojega prevzemno-predajnega mesta. 

Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov

sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

       Prispevkov:

Prispevek OVE + SPTE: je prispevek, ki ga določa Agencija za energijo in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Prispevek za energetsko učinkovitost (URE): je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti.

Prispevek za delovanje operaterja trga: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

  Davka na dodano vrednost:

Obračunava se na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost. DDV določa Vlada RS.Koristne informacije VT Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži

vsak delavnik od 6. do 22. ure.ET Enotna dnevna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

MT Manjša dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24.

ure.

Koristne informacije

Pri končnem odjemalcu na nizki napetosti (NN), ki se mu moč ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve, se priključna in obračunska moč določata na podlagi naslednje tabele:

GOSPODINJSKI ODJEM
Nazivna jakost omejevalca toka Enofazni priključek Trifazni priključek
(A) Priključna moč (kW) Obračunska moč (kW) Priključna moč (kW) Obračunska moč (kW)
16 4 3 11 7
20 5 3 14 7
25 6 6 17 10
32 7 7 22 22
35 8 7 24 24
40 - - 28 28
50 - - 35 35
63 - - 43 43

ODJEM NA NN BREZ MERJENE MOČI
Nazivna jakost omejevalca toka Enofazni priključek Trifazni priključek
(A) Priključna moč (kW) Obračunska moč (kW) Priključna moč (kW) Obračunska moč (kW)
16 4 3 11 11
20 5 5 14 14
25 6 6 17 17
32 7 7 22 22
35 8 8 24 24
40 - - 28 28
50 - - 35 35
63 - - 43 43

Tarifni časi:

VT Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.

MT Manjša dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.

ET Enotna dnevna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Že imate nameščen sistemski (pametni) števec?

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. V Elektru Maribor sistem naprednega merjenja že več let gradimo v okviru AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) projekta. V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta.

Izbira eno- ali dvotarifnega načina merjenja električne energije brez stroškov nabave in vgradnje merilne opreme (v primeru že nameščenega sistemskega števca):

Elektro Maribor po prejemu zahteve končnega odjemalca izvede prehod na dvotarifno merjenje z začetkom veljavnosti v naslednjem obračunskem obdobju. Zahtevek se poda z obrazcem Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni).

Kako odberem sistemski (pametni) števec električne energije?

https://www.elektro-maribor.si/media/4757/zlo%C5%BEenka-%C5%A1tevci-final.pdf