Priključevanje

Kako do električnega priključka?

V Elektro Maribor vam želimo olajšati priključitev stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter proizvodnih naprav na distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Za vas smo pripravili pregled postopka za priključitev in dokumentov, ki jih morate pridobiti ali izpolniti za priključitev novega objekta. V nadaljevanju so postopki za priključevanje odjemalcev, proizvajalcev in samooskrb.

Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova sprememb na merilnem mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomočjo seznama dobaviteljev elektrike, cenika omrežnine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasilne in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informacije in si naroči vsebine ter dokumente, objavljene na spletu, po redni pošti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira klicni center, Elektro Maribor d. d. na brezplačno telefonsko številko 080 2101 ali SODO d. o. o. na brezplačno telefonsko številko 080 8188, med delovnim časom.

Projektni pogoji

Projektne pogoje lahko pridobi investitor v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo novega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega, skladno z določili Gradbenega zakona in njegovih podzakonskih aktov. Projektne pogoje izdamo na podlagi vloge investitorja (Enotna vloga) ali osebe, pooblaščene s strani investitorja. Namesto enotne vloge lahko uporabite vlogo na obrazcu Priloga 8 iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov. V primeru, da se objekt nahaja v varovalnem pasu elektroenergetskega omrežja, je pridobitev projektnih pogojev obvezna.

Vlogi za pridobitev projektnih pogojev morate priložiti idejno zasnovo za predviden objekt, ki mora obsegati vsebine, določene s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov.

Enotna vloga

Vlogo oz. obrazec nam prosim skupaj z zahtevanimi prilogami pošljite na pristojno območno enoto Elektro Maribor.

 

Mnenje k projektu

Mnenje k projektu izdamo na osnovi vloge investitorja ali z njegove strani pooblaščene osebe. Vlogo lahko podate z izpolnitvijo enotne vloge ali z izpolnitvijo obrazca Priloga 9 (Zahteva za izdajo mnenja) iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcev, povezanih z gradnjo objektov. Vlogi mora biti priložena dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), ki mora biti izdelana z vsebinami, določenimi v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov.

Enotna vloga

Vlogo oz. obrazec nam prosim skupaj z zahtevanimi prilogami pošljite na pristojno območno enoto Elektro Maribor.

Pridobitev soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje

Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja mora investitor za nadaljevanje postopka priključevanja pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje. Investitor oz. uporabnik omrežja mora soglasje za priključitev pridobiti v primeru priključevanja novega ali rekonstruiranega objekta ter v primerih:

- priključevanja več kot 3 leta odklopljenega objekta,

- spremembe priključne moči,

- spremembe skupine končnih odjemalcev,

- sprememba ali odprava obratovalne omejitve,

- spremembe tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev.

Soglasje za priključitev vam bomo izdali na podlagi izpolnjene Enotne vloge. Vlogi za izdajo soglasja za priključitev mora biti priložena ustrezna idejna zasnova, predvidena enopolna shema objekta ali proizvodne naprave. V primeru izdaje soglasja za priključitev za nov zahteven, manj zahteven ali nezahteven objekt je treba priložiti tudi gradbeno dovoljenje.

Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V tem roku mora imetnik soglasja za priključitev obstoječega objekta izpolniti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in izvesti priključitev.

Soglasje za priključitev objektov vam lahko izdamo tudi za določen čas za namen gradnje ali organizacijo prireditve.

Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

Enotna vloga

Enotno vlogo nam prosim skupaj z zahtevanimi prilogami pošljite na pristojno območno enoto Elektro Maribor.

Sklenitev pogodbe o priključitvi (PoP)

Distribucijsko podjetje sklene PoP po dokončnosti soglasja za priključitev in na podlagi vloge investitorja (Enotna vloga) oziroma osebe pooblaščene s strani investitorja, skladno s SONDSEE pred začetkom izgradnje priključka. Pred izdajo PoP mora biti dogovorjeno lastništvo priključka, način plačila omrežnine za priključno moč in neposrednih stroškov priključevanja in ostala razmerja povezana s priključkom

Določitev priključne moči se določa skladno s 127. členom omrežninskega akta in je zmeraj vezana na tehnične značilnosti prevzemno-predajnega mesta, pri čemer se pri gospodinjskih odjemalcih in odjemalcih, ki se jim moč ne meri upošteva nazivna vednost naprave za omejevanje toka (varovalka). Na podlagi tako določene priključne moči se izračuna omrežnina za priključno moč (OPM) z upoštevanjem tarifne postavke, ki je veljavna v trenutku izračuna OPM. Nadalje pa 128. člen omrežninskega akta določa tudi, kako se izračuna OPM v primeru, kadar uporabnik dejansko povečuje priključno moč na prevzemno predajnem mestu.

V primeru priključevanja proizvajalca po tipski shemi PS.2. se na osnovi Pogojev za priključitev elektrarne/proizvodne naprave v interno omrežje z investitorjem elektrarne sklene »Pogodba o izvedbi priključitve na interno omrežje«. Postopek in način izdaje je smiselno enak postopku za izdajo PoP.


Vsebina pogodbe o priključitvi v primeru individualne samooskrbe je ista kot vsebina pogodbe o priključitvi za končnega odjemalca. Pri tem se v primeru obstoječega merilnega mesta za odjem obračunajo neposredni stroški v višini »Prevzem in priklop priključno merilnega mesta – brez sprememb na priključku«, v primeru novega merilnega mesta za odjem pa omrežnina za priključitev v višini, kot jo določa priključna moč iz SZP, in neposredni stroški priključevanja glede na tip priključka.

Vsebina pogodbe o priključitvi za proizvodno napravo v primeru skupnostne samooskrbe je ista kot vsebina pogodbe o priključitvi za proizvajalca. Pri tem se za odjem zaračuna omrežnina za priključno moč v višini, kot jo določa priključna moč lastne rabe iz SZP, in neposredni stroški priključevanja glede na tip priključka.

Enotna vloga

Cenik OPM

Enotno vlogo nam prosim skupaj z zahtevanimi prilogami pošljite na pristojno območno enoto Elektro Maribor.

Nadzor nad izgradnjo priključka

Elektro Maribor zagotavlja tehnični nadzor nad izgradnjo priključka. Ta nadzor zajema spremljanje izgradnje priključka skladno s predpisi za gradnjo elektroenergetskih objektov in tehničnimi pogoji iz izdanega soglasja za priključitev, izvajanje potrebnih stikalnih manipulacij, obveščanje prizadetih uporabnikov distribucijskega sistema o motnjah pri dobavi električne energije zaradi priključevanja novega uporabnika sistema in izvajanje vseh opravil zapriključitev priključka z distribucijskim sistemom.

Izpolnitev obveznosti iz Pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje je pogoj za začetek postopka priključevanja na distribucijsko omrežje.

O nameravanem pričetku del na priključku mora investitor najmanj osem dni pred začetkom del obvestiti Elektro Maribor. Pooblaščena oseba Elektro Maribor preveri ustreznost izvedbe, vgrajene opreme itd. pri gradnji, spremembi in pri rekonstrukciji priključka.

Če priključek ne izpolnjuje tehničnih pogojev za priključitev ali če gre za odstopanje od pogojev, določenih v projektni dokumentaciji in v soglasju za priključitev, Elektro Maribor, d.d. pred priključitvijo v pisni obliki naloži uporabniku izvedbo dodatnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.

 

Pregled merilnega mesta in priključitev

Po izvedbi priključka uporabnik poda pisno Vlogo za priključitev in uporabo sistema skupaj z zahtevanimi prilogami.

Vloga za priključitev in uporabo sistema

Vlogo nam prosim skupaj z zahtevanimi prilogami pošljite na pristojno območno enoto Elektro Maribor.

Pred priklopom mora biti z sklenjena:

1. za odjemalce Pogodba o dobavi (z izbranim dobaviteljem). Predmet pogodbe o dobavi je dobava električne energije na izbranem prevzemno predajnem mestu.

2. za proizvajalce Pogodba o odkupu s podjetjem Borzen, d.o.o. ali pa z izbranim dobaviteljem. Predmet Pogodbe o odkupu energije je odkup le-te na izbranem prevzemno-predajnem mestu.

3. za samooskrbe Pogodba o samooskrbi (z izbranim dobaviteljem). Predmet Pogodbe o samooskrbi električne energije je dobava/oddaja le-te na izbranem prevzemno-predajnem mestu.

V pomoč vam je lahko aktualen seznam dobaviteljev, ki se nahaja na tem naslovu: Seznam dobaviteljev.

Pred priklopom mora biti z sklenjena še Pogodba o uporabi sistema. Pogoj za sklenitev pogodbe o uporabi sistema je pogodba o dobavi električne energije.

Pred priključitvijo objekta pooblaščena oseba Elektro Maribor na terenu preveri skladnost priključka in merilnega mesta s priloženo dokumentacijo in s strani Elektra Maribor izdanih dokumentov za predmetno priključitev.

Obrazci in vloge