Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Uporabnik sistema je dolžan obvestiti distribucijskega operaterja takoj, ko ugotovi poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, nepravilno delovanje teh naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku sistema -166. člen Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS št. 7/2021).

Na vrh

Kaj pomeni VT, MT ali ET?

VT Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.

MT Manjša dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.

ET Enotna dnevna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Že imate nameščen sistemski (pametni) števec?

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. V Elektru Maribor sistem naprednega merjenja že več let gradimo v okviru AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) projekta. V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta.

Izbira eno- ali dvotarifnega načina merjenja električne energije brez stroškov nabave in vgradnje merilne opreme (v primeru že nameščenega sistemskega števca):

Elektro Maribor po prejemu zahteve končnega odjemalca izvede prehod na dvotarifno merjenje z začetkom veljavnosti v naslednjem obračunskem obdobju. Zahtevek se poda z obrazcem Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni).

Kako odberem sistemski (pametni) števec električne energije?

https://www.elektro-maribor.si/media/4757/zlo%C5%BEenka-%C5%A1tevci-final.pdf

Na vrh

 

Obračun izkazuje preveliko porabo električne energije. Kako ukrepati?

Pokličite našo brezplačno številko za splošne informacije 080 21 01, kjer bo operater preveril upravičenost vaše pripombe. Zadevo lahko najlažje preverite sami, in sicer tako, da stanje števca na računu primerjate s stanjem na vašem števcu.

Na višino računa vpliva tudi število električnih aparatov, zato razmislite ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih aparatov v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam, da nekaj časa spremljate vašo dnevno porabo in si podatke tudi zabeležite. Porabo električne energije lahko glede na stanje tehnike na vašem merilnem mestu spremljate sami z uporabo brezplačne aplikacije Moj Elektro.

Na višino računa za električno energijo vpliva tudi razmerje med porabo električne energije v času višje in nižje tarife, to pa je odvisno od vaših dnevnih navad.

Na vrh

Kje lahko dobim informacije o načrtovanih odklopih?

V primerih, ki jih določa zakon, obvešča družba uporabnike o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije preko spletne strani www.elektro-maribor.si, kjer so objavljene načrtovane prekinitve dobave električne energije vsaj 48 ur prej ter preko sredstev javnega obveščanja (radijske postaje), ki objavljajo načrtovane izklope.

Družba Elektro Maribor nudi tudi brezplačno osebno obveščanje uporabnikov o načrtovanih izklopih preko aplikacije eStoritve. Družba tako svojim uporabnikom zagotavlja tudi povsem individualizirano obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije in nenapovedanih prekinitvah na SN nivoju, in sicer s SMS in/ali e-pošto

Mobilna aplikacija je na voljo preko Google Play (Android) in App Store (iOS), povezava do spletne aplikacije pa je na voljo tukaj.

Informacije o načrtovanih odklopih so na voljo tudi na telefonski številki klicnega centra 080 21 05.

Na vrh

Kdaj je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Investitor oz. uporabnik omrežja mora soglasje za priključitev pridobiti v primeru priključevanja novega ali rekonstruiranega objekta ter v primerih:

- priključevanja več kot 3 leta odklopljenega objekta,

- spremembe priključne moči,

- spremembe skupine končnih odjemalcev,

- spremembe tehničnih karakteristik na prevzemno predajnem mestu.

Soglasje za priključitev vam bomo izdali na podlagi izpolnjene Enotne vloge. Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V tem roku mora imetnik soglasja za priključitev obstoječega objekta izpolniti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in izvesti priključitev.

Soglasje za priključitev objektov vam lahko izdamo tudi za določen čas za namen gradnje ali organizacijo prireditve.

Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

Enotna vloga

Enotno vlogo nam prosim skupaj z zahtevanimi prilogami pošljite na pristojno območno enoto Elektro Maribor.

Na vrh

Organiziramo prireditev, kjer potrebujemo električno energijo. Ali potrebujemo soglasje za priključitev?

Za priključitev prireditev, RTV-prenosov in drugih podobnih uporabnikov sistema morajo ti pridobiti SZP za določen čas. Tako SZP velja za obdobje, ki ga navede v vlogi uporabnik sistema, vendar največ en mesec. Distribucijski operater lahko, na podlagi pisne vloge uporabnika sistema, tako SZP podaljša največ dvakrat, vsakokrat največ za 1 mesec. Pisno zahtevo za podaljšanje mora uporabnik sistema predložiti najmanj pet delovnih dni pred iztekom veljavnosti SZP.

Začasna priključitev iz prvega in drugega odstavka na isti lokaciji po preteku podaljšanj razen za potrebe priključitve RTV-prenosov ni več možna, zato je potrebno pred ponovno priključitvijo pridobiti SZP za nedoločen čas.

Na vrh

Kaj potrebujem, da lahko uredim spremembe na merilnem mestu?

Za posamezne naloge lahko imetnik Soglasja za priključitev (SZP) pooblasti pooblaščenca, ki je lahko tudi njegov dobavitelj električne energije. To se izvede z obrazcem Pooblastilo.

Vrste sprememb:

 - Sprememba lastnika

 - Sprememba plačnika

 - Sprememba naslova za pošiljanje pošte

 - Uskladitev osebnih podatkov

 - Urejanje sprememb v primeru smrti lastnika

 - Pooblastilo imetnika soglasja za priključitev

 - Ostali obrazci

Izpolnjene obrazce posredujte svojemu dobavitelju elektrike.

Storitve, ki so plačljive, se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom storitev. Posamezna naročila se izvedejo z dokumentom »Naročilnica«, nabor le teh se nahaja v omenjenem dokumentu.

Na vrh

 

Kako do električnega priključka?

Več informacij je na voljo tukaj.

Na vrh

 

Kaj moram storiti, če želim na obstoječem merilnem mestu gospodinjskega odjema izvajati pridobitno dejavnost?

Še preden pričnete z dejavnostjo nas morate o tem obvestiti. Pridobiti si morate novo soglasje za priključitev za ostali odjem.

Na vrh

Menimo da naš števec ne deluje pravilno, kaj lahko storimo?

Navedeno področje je urejeno s 167. členom Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS št. 7/2021).

Uporabnik sistema lahko od distribucijskega operaterja zahteva nadzorni pregled obračunskih merilnih naprav, če sumi, da nepravilno registrirajo prevzem ali oddajo električne energije oziroma moči. Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, distribucijski operater krije stroške za njihovo demontažo, pregled in kontrolo točnosti ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa stroške demontaže, pregleda in kontrole točnosti merilne naprave ter ponovne montaže plača uporabnik sistema, ki je pregled zahteval, na podlagi cenika storitev distribucijskega operaterja in akreditiranega laboratorija, ki niso zajete v omrežnini.

Na vrh

Kako ravnamo ob prekinitvi dobave električne energije ali odkriti napaki na omrežju oziroma merilnem mestu?

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati kot da so pod napetostjo.

Prekinitev dobave ali informacijo o odkriti napaki sporočite na brezplačno tel. št. za prijavo napak 080 21 05.

V kolikor se informacija nanaša na konkretno merilno mesto, se mora uporabnik identificirat s številko merilnega mesta in še z dodatnim identifikatorjem, ki je lahko bodisi davčna številka, GS1 koda ali tovarniška številka števca.

V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja, je ponoven priklop možen šele, ko so odpravljeni razlogi za odklop ter poravnani stroški odklopa in ponovnega priklopa.

Na vrh

Nameščen imam števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje, zakaj še nimam obračuna po dejanskem stanju števca?

V Elektru Maribor pospešeno gradimo napredni merilni sistem za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v mesečni obračun po dejansko izmerjenih količinah je nameščen ustrezen sistemski števec, ki zanesljivo komunicira s podatkovnim zbirnikom v transformatorski postaji.

Transformatorska postaja, kateri pripada vaše merilno mesto, še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.

Na vrh

Kako odčitam »digitalni« števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?

Navodilo za odbiranje sistemskih števcev električne energije

Na vrh

Kakšen je postopek izvedbe prehoda iz dvotarifnega na enotarifno merjenje ali iz enotarifnega na dvotarifno merjenje?

Izbira eno- ali dvotarifnega načina merjenja električne energije brez stroškov nabave in vgradnje merilne opreme (v primeru že nameščenega sistemskega števca):

Elektro Maribor po prejemu zahteve končnega odjemalca izvede prehod na dvotarifno merjenje z začetkom veljavnosti v naslednjem obračunskem obdobju. Zahtevek se poda z obrazcem Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni).

V ostalih primerih je storitev plačljiva, v skladu s cenikom storitev.

Na vrh

Kaj je potrebno vedeti ob menjavi dobavitelja/kupca električne energije?

Postopek menjave dobavitelja/kupca je enostaven in brezplačen. Z menjavo ostane nespremenjeno vse, od omrežja, električnega priključka, števca, cene za uporabo omrežja in elektrodistribucijskega podjetja. Novi dobavitelj/kupec nima vpliva na kakovost oskrbe z električno energijo, saj za to skrbi vaše lokalno elektrodistribucijsko podjetje (Elektro Maribor d.d.). Spremembo dobavitelja izvede elektrodistribucijsko podjetje, če je podana pravilna in popolna zahteva za menjavo dobavitelja.

POSTOPEK: Potem ko se je odjemalec že odločil za menjavo in izbral novega dobavitelja, lahko tega pooblasti, da zanj izpelje celoten postopek menjave dobavitelja. Elektrodistribucijsko podjetje bo na podlagi pridobljenega stanja števca izvedlo končni obračun obveznosti do dosedanjega dobavitelja ter evidentiralo novega dobavitelja v roku 21 dni od vložitve popolne zahteve.

V pomoč vam je lahko aktualen seznam dobaviteljev, ki se nahaja na tem naslovu: Seznam dobaviteljev.

Podrobnejši pogoji so opisani v Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS št. 7/2021).

Na vrh

 

Kako do informacij, v primeru, da nimam dostopa do spleta?

Uporabnik sistema, ki nima dostopa do spleta, lahko za uresničevanje pravic in obveznosti iz naslova sprememb na merilnem mestu, izbire dobavitelja elektrike s pomočjo seznama dobaviteljev elektrike, cenika omrežnine in prispevkov ter drugih storitev, izvajanje zasilne in nujne oskrbe ter v ostalih zadevah, pridobi informacije in si naroči vsebine ter dokumente, objavljene na spletu, po redni pošti na svoj naslov, in sicer tako, da kontaktira klicni center, Elektro Maribor d. d. na brezplačno telefonsko številko 080 2101 ali SODO d. o. o. na brezplačno telefonsko številko 080 8188, med delovnim časom.

Na vrh

Kakšen je postopek in stroški, če želi odjemalec spremembo iz enofaznega na trifazni priključek?

Ob spremembi iz enofaznega na trifazni priključek je potrebno pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev. Na osnovi podane vloge se na lokaciji priključno merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe, ki se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Na osnovi soglasja za priključitev sklene odjemalec s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem pogodbo o priključitvi, v kateri so definirane medsebojne pogodbene obveznosti glede priključka ter finančne obveznosti, ki jih je odjemalec dolžan poravnati pred spremembo.

Na vrh

 

Zakaj sem od dobavitelja dobil obvestilo o odstopu pogodbe o dobavi?

Pogodba o dobavi je v pristojnosti vašega dobavitelja električne energije. Za zgoraj navedeno se je potrebno obrniti na vašega dobavitelja električne energije, s katerim boste poskušali najti ustrezno rešitev za preklic odstopa od pogodbe o dobavi. V kolikor bo zaradi odpovedi pogodbe o dobavi prišlo do odklopa, lahko to stori samo pristojen pooblaščenec sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Elektro Maribor d.d.). Za ponoven priklop je potrebna nova pogodba o dobavi z enim izmed dobaviteljev električne  energije, dokazilo o plačilu stroškov ponovnega priklopa ter urejena pogodba o uporabi sistema.

Na vrh

 

Kaj je nujna oskrba?

Distribucijski operater izvaja nujno oskrbo ranljivim odjemalcem skladno z določbo Energetskega zakona, ki ureja status ranljivih odjemalcev, in predpisom, ki ureja kriterije in pravila za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo.

Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Distribucijski operater ne sme ranljivemu odjemalcu odklopiti elektrike oziroma odjema omejiti pod količino oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

Gospodinjski odjemalec, ki skladno z Energetskim zakonom uveljavlja pravico do nujne oskrbe, poda vlogo za nujno oskrbo distribucijskemu operaterju po prejemu obvestila o odklopu od sistema najkasneje pet dni pred rokom za predviden odklop, ki je naveden v tem obvestilu.

Podrobnejši pogoji so opisani v Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS št. 7/2021).

Cenik nujne oskrbe.

Na vrh

 

Kaj je zasilna oskrba?

Gospodinjski in mali poslovni uporabniki sistema imajo, v skladu z Energetskim zakonom, pravico do zasilne oskrbe na njihovo zahtevo. Uporabnikom sistema, ki imajo pravico do zasilne oskrbe električno energijo dobavlja SODO po cenah za zasilno oskrbo.

Distribucijski operater mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora distribucijski operater takoj obvestiti odjemalca.

Distribucijski operater zagotovi zasilno oskrbo na zahtevo tudi vsakemu:

- odjemalcu gospodinjskega odjema;

- malemu poslovnemu odjemalcu.

Podrobnejši pogoji so opisani v Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS št. 7/2021).

Cenik zasilne oskrbe.

Na vrh

 

Smernice in mnenja k prostorskim aktom

Distribucijska podjetja sodelujejo s smernicami in mnenji k prostorskim aktom v
postopkih priprave prostorskih aktov. Distribucijsko podjetje na zahtevo ministrstva
pristojnega za energijo sodeluje pri pripravi konkretnih smernic, na zahtevo
pripravljavca prostorskega akta pa izdaja konkretne smernice.

Ob pripravi konkretnih smernic k prostorskim aktom morajo distribucijska podjetja
najprej pridobiti čim bolj natančne podatke o namenski rabi določenega prostora,
njegovi površini in v okviru možnosti o predvideni priključni moči objektov. Zatem
zagotovijo izdelavo analize napajanja območja, katere obseg upošteva stanje
obstoječega distribucijskega sistema in realne ocene razvoja porabe električne
energije. Ugotovitve analize in zaključke sestanka
distribucijsko podjetje ustrezno predpiše v izdanih Smernicah k prostorskemu aktu.

Splošne smernice s področja energetike

V zvezi z vlogami za priključevanje razpršenih virov vas prosimo, če pred vlogo za soglasje za priključitev, izpolnite vlogo za informacijo o možnosti vključitve razpršenega vira v distribucijsko omrežje.

Vloga za izdajo informacije o možnosti priključitve proizvodnega vira na distribucijsko omrežje

Vlogo lahko oddate tudi preko elektronske pošte na naslov: info@elektro-maribor.si

Na vrh