Vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja

Kaj naredim, če stikalna ura ne deluje?

Kaj naredim ob poškodbi ali izgubi merilnih ali krmilnih naprav?

Kaj pomeni VT, MT ali ET?

Ugotovil/-a sem, da stikalna ura ob praznikih (dela prostih dneh) nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT. Kako preklopim na manjšo tarifo?

Obračun izkazuje preveliko porabo električne energije. Kako ukrepati?

Kje lahko dobim informacije o načrtovanih odklopih?

Kdaj je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Organiziramo prireditev, kjer potrebujemo električno energijo. Ali potrebujemo soglasje za priključitev?

Nameravam povečati / zmanjšati porabo električne energije. Kako lahko spremenim višino obrokov?

Kaj potrebujem, da lahko uredim spremembe na merilnem mestu?

Kako do električnega priključka?

Kaj moram storiti, če želim na obstoječem merilnem mestu gospodinjskega odjema izvajati pridobitno dejavnost?

Menimo da naš števec ne deluje pravilno, kaj lahko storimo?

Kako ravnamo ob prekinitvi dobave električne energije ali odkriti napaki na omrežju oziroma merilnem mestu?

Nameščen imam števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje. Zakaj še nimam obračuna po dejanskem stanju števca?

Kako odčitam »digitalni« števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?

Kako odberem števec električne energije?

Kakšen je postopek izvedbe prehoda iz dvotarifnega na enotarifno merjenje ali iz enotarifnega na dvotarifno merjenje?

Na kakšen način poteka obveščanje odjemalcev o zamenjavi merilno krmilne naprave (MKN)?

Kaj je potrebno vedeti ob zamenjavi dobavitelja električne energije?

Za katere postopke lahko pooblastim dobavitelja?

Kakšen je postopek in stroški, če želi odjemalec spremembo iz enofaznega na trifazni priključek?

V gospodinjstvu imamo stare električne naprave - ali to vpliva na porabo električne energije?

Zakaj sem od dobavitelja dobil obvestilo o odstopu pogodbe o dobavi?

 

 

Odgovori


Kaj naredim, če stikalna ura ne deluje?

Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne deluje, prehiteva ali zaostaja za več kot eno uro od srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa, nas je dolžan o tem obvestiti.

Na vrh

 

Kaj naredim ob poškodbi ali izgubi merilnih ali krmilnih naprav?

Imetnik soglasja za priključitev in odjemalec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti Elektro Maribor takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. list RS 126/2007).

Na vrh

 

Kaj pomeni VT, MT ali ET?

VT - večja tarifa

Večja dnevna tarifa je tarifa s katero sistemski števec z integrirano uro beleži porabo vsak delavnik med 6:00 in 22:00 uro (register 1.8.1 ali 15.8.1). Enako sposobnost imajo tudi klasični dvotarifni števci, ki jih krmilijo elektronske stikalne ure zadnje generacije (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki omogočajo vpis praznikov in samodejni prehod med letnim in zimskim časom. Uporabniki sistema z vgrajenimi klasičnimi dvotarifnimi števci, ki imajo nameščene stikalne ure starejše generacije, imajo v zimskem času tarifo VT od ponedeljka do petka med 6:00 in 22:00 uro in v poletnem času med 7:00 in 23:00 uro.

MT - manjša tarifa

Manjša dnevna tarifa MT je tarifa s katero sistemski števec z integrirano uro beleži porabo vsak delavnik med 22:00 in 6:00 uro, soboto, nedeljo in na dela proste dni med 00:00 in 24:00 uro (register 1.8.2 ali 15.8.2). Enako sposobnost imajo tudi klasični dvotarifni števci, ki jih krmilijo elektronske stikalne ure zadnje generacije (Iskraemeco, tip »TKM8-B12 3 KO«), ki omogočajo vpis praznikov in samodejni prehod med letnim in zimskim časom. Uporabniki sistema z vgrajenimi klasičnimi dvotarifnimi števci, ki imajo nameščene stikalne ure starejše generacije, imajo v zimskem času tarifo MT od ponedeljka do petka med 22:00 in 6:00 uro in v poletnem času med 23:00 in 07:00 uro. MT tarifo imajo tudi vsako soboto in nedeljo med 00:00 in 24:00 uro.

ET - enotna tarifa

Enotna dnevna tarifa ET je tarifa s katero sistemski števec z integrirano uro beleži porabo vsak dan med 00:00 in 24:00 uro (register 1.8.0 ali 15.8.0). Enako sposobnost imajo tudi klasični indukcijski enotarifni števci.

Na vrh

 

Ugotovil/-a sem, da stikalna ura ob praznikih (dela prostih dneh) nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT. Kako preklopim na manjšo tarifo?

Nasvet:
Če želite uporabljati manjšo tarifo tudi ob praznikih (dela prostih dnevih), oziroma želite preiti na dvotarifni način obračuna električne energije, je potrebno na vašem merilnem mestu namestiti sistemski števec z notranjo uro.
Storitev dobave in vgradnje novega sistemskega števca lahko naročite pri nas, in sicer na pristojni območni enoti, kamor spada vaše merilno mesto.

Na vrh

 

Obračun izkazuje preveliko porabo električne energije. Kako ukrepati?

Pokličite našo brezplačno številko za splošne informacije 080 21 01, kjer bo operater preveril upravičenost vaše pripombe. Zadevo lahko najlažje preverite sami, in sicer tako, da stanje števca na računu primerjate s stanjem na vašem števcu. V primeru, da je stanje števca nižje kot na računu ali bistveno previsoko bomo napako odpravili v najkrajšem možnem času.

Na višino računa vpliva tudi število električnih aparatov, zato razmislite ali ni povečana poraba morda posledica novih električnih aparatov v vašem gospodinjstvu. Svetujemo vam, da nekaj časa spremljate vašo dnevno porabo in si podatke tudi zabeležite. Porabo električne energije lahko spremljate sami z uporabo brezplačne aplikacije eStoritve. Na ta način lahko primerjate skladnost obrokov z dejansko porabo.

Na višino računa za električno energijo vpliva tudi razmerje med porabo električne energije v času višje in nižje tarife, to pa je odvisno od vaših dnevnih navad.

Če menite, da stikalna ura ali krmilna naprava ne deluje pravilno, nam to sporočite in morebitno napako bomo odpravili.

Na vrh

 

Kje lahko dobim informacije o načrtovanih odklopih?

Informacije o načrtovanih odklopih zaradi vzdrževalnih del objavljamo, v skladu z zakonodajo, na spletni strani www.elektro-maribor.si, na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra 080 21 05. Priporočamopa, da se prijavite na brezplačno obveščanje o izklopih po SMS-u in/ali elektronski pošti. Prijavo lahko izvedete TUKAJ.

V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora Elektro Maribor o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

Na vrh

 

Kdaj je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, za katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

• sprememba priključne moči,

• sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, za katere je bilo izdano soglasje za priključitev,

• sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v splošnih pogojih). Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, Elektro Maribor s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero Elektro Maribor izda uporabniku novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.

Veljavnost dokončno izdanega soglasja za priključitev je 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače preneha veljati.

Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

Na vrh

 

Organiziramo prireditev, kjer potrebujemo električno energijo. Ali potrebujemo soglasje za priključitev?

Za priključitev prireditev, RTV-prenosov in drugih podobnih uporabnikov morajo ti pridobiti soglasje za priključitev za določen čas. Tako soglasje velja za obdobje, ki ga v vlogi navede uporabnik, vendar največ za en mesec. Elektro Maribor lahko, na podlagi pisne vloge uporabnika, tako soglasje podaljša največ dvakrat, vsakokrat za 1 mesec. Pisno zahtevo za podaljšanje mora uporabnik predložiti najmanj pet delovnih dni pred iztekom veljavnosti soglasja.

Na vrh


Nameravam povečati / zmanjšati porabo električne energije. Kako lahko spremenim višino obrokov?

Če se vam med obračunskim obdobjem bistveno spremenijo okoliščine, ki vplivajo na količino odjema električne energije, lahko pisno, osebno ali na telefonski številki splošnih informacij 080 21 01 zahtevate spremembo višine obrokov.

Na vrh

 

Kaj potrebujem, da lahko uredim spremembe na merilnem mestu?

Za posamezne naloge lahko imetnik Soglasja za priključitev (SZP) pooblasti pooblaščenca, ki je lahko tudi njegov dobavitelj električne energije. To se izvede z obrazcem »Pooblastilo«. S pooblastilom lahko imetnik SZP pooblaščenca pooblasti za:

• posredovanje vloge za priklop uporabnika na distribucijsko omrežje,
• posredovanje vloge za ponovni priklop odklopljenega merilnega mesta,
• posredovanje zahteve za odklop merilnega mesta od distribucijskega omrežja,
• posredovanje vloge za spremembo lastnika ali uporabnika,
• posredovanje vloge za spremembo jakosti obračunskih varovalk (v okviru obstoječega SZP),
• posredovanje vloge za spremembo načina merjenja,
• posredovanje zahteve za kontrolo merilnih naprav,
• posredovanje reklamacije izvedenih storitev sistemskega operaterja,
• posredovanje vloge za spremembo SZP na obstoječem merilnem mestu in
• podpis Pogodbe o uporabi sistema.


Storitve, ki so plačljive, se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom storitev. Posamezna naročila se izvedejo z dokumentom »Naročilnica«, nabor le teh se nahaja v omenjenem dokumentu.

Vsi obrazci so dostopni na spletni strani www.elektro-maribor.si v meniju »Obrazci in vloge«. Cenik storitev se nahaja v meniju »Ceniki«, kjer so na voljo tudi podrobnejši opisi posameznih storitev.

V nadaljevanju so opisani postopki za najpogostejša naročila.

 

Sprememba lastnika

Uveljavljanje zahtevka za spremembo lastnika merilnega mesta poteka na naslednji način:

dobavitelj v imenu novega lastnika (v nadaljevanju: vložnik) Elektru Maribor predloži:

• podatke o merilnem mestu (v nadaljevanju: MM), za katerega želi uveljaviti spremembo (enotni identifikator in naslov merilnega mesta); 
• številko števca in stanje števca za električno energijo ob primopredaji ter datum primopredaje. Sprememb podatkov, potrebnih za obračun na MM, vključno s števčnim stanjem, ki jih zagotovi dobavitelj ali odjemalec znotraj roka 30 dni po nastali spremembi;
• dokazila o lastništvu MM - če dejansko stanje lastništva ni enako s stanjem v zemljiški knjigi, je treba predložiti skenirano overjeno prodajno pogodbo ali skenirano overjeno darilno pogodbo ali drugo overjeno pogodbo, iz katere je razviden prenos lastništva na drugo pravno ali fizično osebo ali pravnomočen sklep o dedovanju;
• vse podatke s strani odjemalca, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o uporabi sistema t.j. o lastniku, plačniku računov za omrežnino in prispevke, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o uporabi sistema.

Z dnem predlagane spremembe lastnika se izvede obračun za prejšnjega odjemalca in dobavitelja in pripravi pogodba o uporabi sistema za novega odjemalca v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. Za MM, na katerih dosedanji odjemalec nima obveznosti iz naslova omrežnine, pošlje Elektro Maribor podpisniku (lastniku oz. dobavitelju, če je izbran na obrazcu) s strani Elektra Maribor podpisan predlog pogodbe o uporabi sistema. Za MM, na katerih so obveznosti dosedanjega odjemalca iz naslova omrežnine, pošlje Elektro Maribor podpisniku (lastniku oz. dobavitelju, če je izbran na obrazcu) s strani Elektra Maribor nepodpisan predlog pogodbe o uporabi sistema. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je najkasneje v 10 dneh od datuma izdelave predloga pogodbe.

Elektro Maribor prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o uporabi sistema samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o uporabi sistema in poravnanih obveznostih prejšnjega odjemalca, ki jo Elektro Maribor evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.

Če je bil podpisniku poslan s strani Elektra Maribor nepodpisan izvod pogodbe o uporabi sistema, pošlje Elektro Maribor dobavitelju obojestransko podpisan izvod pogodbe v petih delovnih dneh po evidentiranju.


1.1 Vloga za spremembo lastnika na merilnem mestu

 

Sprememba plačnika

Uveljavljanje zahtevka za spremembo plačnika na merilnem mestu poteka na naslednji način:


Dobavitelj v imenu lastnika in novega plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) Elektru Maribor predloži:

• podatke o merilnem mestu (v nadaljevanju: MM), za katerega želi spremembo (enotni identifikator in naslov MM); 
• s strani lastnika MM in novega plačnika podpisano »Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika« (obrazec je priloga tega navodila);
• kopijo sklenjene pogodbe o dobavi z novim plačnikom, v kolikor dobavitelj sklepa pogodbo s plačnikom, oziroma kopijo sklenjene pogodbe z lastnikom, iz katere je razviden nov plačnik - iz kopije pogodbe morajo biti razvidni pogodbeni partnerji, predmet pogodbe (dobava EE za MM št. XY), čas trajanja pogodbe (od–do), podpis in datum podpisa pogodbe;
• vse nove podatke s strani odjemalca, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o uporabi sistema t.j. o plačniku računov za omrežnino in prispevke, naslovu za dostavo računov in drugih dokumentov glede izvajanja pogodbe o uporabi sistema;
• davčno številko oz. davčno in matično številko (za pravne osebe).

Z dnem predlagane spremembe plačnika se izvede obračun za prejšnjega plačnika oz. odjemalca in dobavitelja ter pripravi pogodba o uporabi sistema, ki vključuje podatke o novem plačniku v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge. S strani Elektra Maribor podpisan predlog pogodbe o uporabi sistema se dostavi podpisniku (plačniku oz. dobavitelju, če je izbran na obrazcu). Za MM, na katerih so obveznosti dosedanjega odjemalca iz naslova omrežnine, pošlje Elektro Maribor podpisniku (plačniku oz. dobavitelju, če je izbran na obrazcu) s strani Elektra Maribor nepodpisan predlog pogodbe o uporabi sistema. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je najkasneje v 10 dneh od datuma izdelave predloga pogodbe.

Elektro Maribor prične z distribucijo električne energije po novi pogodbi o uporabi sistema samo na osnovi v roku prejete podpisane pogodbe o uporabi sistema in poravnanih obveznostih prejšnjega odjemalca, ki jo Elektro Maribor evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.

Če je bil podpisniku poslan s strani Elektra Maribor nepodpisan izvod pogodbe o uporabi sistema, pošlje Elektro Maribor dobavitelju obojestransko podpisan izvod pogodbe v petih delovnih dneh po evidentiranju.


2.1 Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika

 

Sprememba naslova za pošiljanje pošte

Uveljavljanje zahtevka za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu poteka na naslednji način:

• dobavitelj v imenu plačnika (v nadaljnjem besedilu: vložnik) Elektru Maribor predloži:

• podatke o merilnem mestu (v nadaljevanju: MM), za katerega želi spremembo (enotni identifikator in naslov MM),
• s strani plačnika MM podpisan obrazec »Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte« (obrazec je priloga tega navodila).

• S strani Elektra Maribor podpisan predlog pogodbe o uporabi sistema se izdela v petih delovnih dneh po prejemu popolne, pravilne in pravočasne vloge, ki vsebuje podatke o novem naslovu za dostavo pošte in se dostavi vložniku, ki poskrbi za njen podpis s strani plačnika  MM. Rok za vrnitev podpisane pogodbe je največ 10 dni od izdelave predloga pogodbe, ki jo nato Elektro Maribor evidentira v petih delovnih dneh po prejemu.
• Elektro Maribor evidentira spremembo naslova za dostavo pošte in prične z dostavo pošte na novi naslov v petih delovnih dneh po prejemu enega izvoda obojestransko podpisane pogodbe o uporabi sistema (s strani plačnika MM in Elektra Maribor).


3.1 Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte

 

Statusne spremembe

PRAVNE OSEBE

Za uveljavitev zahtevka za statusno spremembo mora dobavitelj (vložnik) pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja predložiti:

• podatke o merilnem mestu, za katerega želi spremembo (enotni identifikator in naslov MM)
• datum spremembe in stanje števca
• skeniran zahtevek s priloženo kopijo davčne registracije ali kopijo izpisa iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno. 


FIZIČNE OSEBE

Vlogo za uskladitev osebnih podatkov lahko vloži novi ali obstoječi dobavitelj elektrike v imenu lastnika ali plačnika merilnega mesta (v nadaljevanju: vložnik) pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, Elektru Maribor, in sicer:

• podatke o merilnem mestu (v nadaljevanju: MM), za katerega želi uveljaviti spremembo osebnih podatkov (enotni identifikator MM in davčno številko); 
• obstoječi naziv in naslov MM;
• novi naziv in naslov MM.

11.1 Izjava o spremembi osebnih podatkov

 

Pooblastilo imetnika soglasja za priključitev

Pooblastilo imetnika soglasja za priključitev ni obvezen dokument. S tem pooblastilom lastnik merilnega mesta (imetnik soglasja za priključitev) pooblašča dobavitelja elektrike ali uporabnika merilnega mesta ali tretjo osebo (v navedenem primeru plačnika), da v njegovem imenu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja posreduje zahteve za spremembe na merilnem mestu.

8.1 Pooblastilo imetnika soglasja za priključitev

 

Ostala naročila  (dokument »Naročilnica«)

• sprememba načina merjenja – pretarifiranje z obiskom ali brez obiska monterja,
• zamenjava obračunskih varovalk v rednem ali izven rednega delovnega časa,
• odklop ali priklop merilnega mesta na zahtevo uporabnika (pri tem je obvezna izpolnitev obrazca Vloga imetnika soglasja za priključitev (lastnika) za odklop od omrežja,
• dodatno odčitavanje na zahtevo (ročni ali daljinski odčitek),
• kontrola točnosti merilnih naprav na zahtevo uporabnika (pri uporabniku ali A test merilne naprave),
• obisk monterja v rednem delovnem času,
• obisk monterja izven rednega delovnega časa,
• sprememba obračunske moči v okviru priključne moči,
• večkratno zagotavljanje statističnih merilnih in obračunskih podatkov za obdobje enega leta.


Elektro Maribor naročniku zaračuna opravljeno storitev z izstavitvijo računa za opravljene storitve.

Na vrh

 

Kako do električnega priključka?

Pred gradnjo

Izdaja projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev.

Vsak investitor mora pred pričetkom gradnje objekta ali rekonstrukcije objekta, na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Energetskega zakona (UR. l. RS, št. 27/07, 70/08) pridobiti od pogodbenega izvajalca družbe SODO d.o.o. (Elektra Maribor d.d) projektne pogoje, soglasje za priključitev in soglasje k projektnim rešitvam.

Projektni pogoji določajo pogoje za umestitev predvidenega objekta v prostor (odmiki od obstoječih elektroenergetskih objektov in naprav, ipd.) in jih Elektro Maribor izda na podlagi podane vloge. Vlogi za izdajo projektnih pogojev mora investitor priložiti idejno zasnovo za predvideni objekt, ki mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08).

Soglasje za priključitev, ki se izdaja po upravnem postopku, določa pogoje priključevanja novega (ali obstoječega) objekta na distribucijsko omrežje električne energije. V vlogi za izdajo soglasja za priključitev je potrebno navesti podatke o investitorju (ali obstoječem uporabniku), o priključni moči, o režimu odjema, o napravah in o času priključitve ter priložiti dokazilo o lastništvu nepremičnine in idejno zasnovo (za novi objekt). Na podlagi projektnih pogojev in soglasja za priključitev se izdela projektna dokumentacija za izgradnjo novega objekta in njegovega priključka na distribucijsko omrežje električne energije.

Soglasje k projektnim rešitvam preverja izpolnjevanje pogojev, določenih v projektnih pogojih ali v podrobnih prostorskih načrtih glede rešitve umestitve novega objekta v prostor. Vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam je potrebno priložiti projekt faze PGD za novi objekt ali vodilno mapo iz tega projekta.

Med gradnjo

Pogodba o priključitvi, izdelava priključka, nadzor na izvedbo projekta.

Po izdanem gradbenem dovoljenju in pred začetkom gradnje novega objekta mora investitor skleniti pogodbo o priključitvi z Elektrom Maribor, s katero se določijo povprečni stroški priključevanja, lastništvo priključka, medsebojne obveznosti pri izgradnji in vzdrževanju priključka, ipd.

Po izgradnji objekta sledi izgradnja priključka, ki jo mora investitor najaviti Elektru Maribor najmanj 8 dni pred pričetkom izgradnje priključka, da se lahko zagotovi nadzor nad izgradnjo priključka.

Prevzem in priklop

Vloga za priključitev in dostop do omrežja, pogodba o uporabi sistema, prevzem in priklop merilnega mesta.

Postopek pregleda merilnega mesta se začne na podlagi vloge za priključitev in dostop do omrežja, ki jo investitor predloži Elektru Maribor. Vlogi mora biti priloženo:

• pravnomočno gradbeno dovoljenje (na vpogled, če je glede na ZGO l to potrebno),

• dokazila o »pravici graditi« (lastninska pravica, služnostna pravica) za celotno traso priključka (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka), v primeru prenosa priključka v last distribucijskega podjetja mora biti lastninska oz. služnostna pravica zagotovljena v korist distribucijskega podjetja.

• projekt izvedenih del PID za priključek z vsemi vezalnimi shemami in geodetskim posnetkom trase priključka v vseh prostorskih dimenzijah v pisni in elektronski obliki (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka),

• izjavi izvajalca inštalacijskih del in izvajalca priključka o skladnosti električnih inštalacij in priključka s projektno dokumentacijo, izdanim soglasjem za priključitev in veljavnimi predpisi (v primeru novega ali rekonstruiranega objekta),

• trajna pogodba o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor ta ne bo v lasti podjetja za distribucijo električne energije.

• obratovalna navodila za objekte, za katere se ta zahtevajo (v primeru novega ali rekonstruiranega objekta).

• ostali podatki in dokumenti v zvezi z dostopom do omrežja, skladno z 29. členom SPDOEE. V primeru nepopolnosti vloge se pozove investitorja k dopolnitvi. Po popolnosti vloge se preveri skladnost izvedbe priključka s pogoji, predpisanimi v izdanem soglasju za priključitev in s projektno dokumentacijo.

V primeru neizpolnjevanja vseh pogojev se priključitev in prevzem merilnega mesta zavrne. Vzporedno s pregledom merilnega mesta se pripravi in z Elektrom Maribor slene pogodba o uporabi sistema.

Na vrh

 

Kaj moram storiti, če želim na obstoječem merilnem mestu gospodinjskega odjema izvajati pridobitno dejavnost?

Še preden pričnete z dejavnostjo nas morate o tem obvestiti. Pridobiti si morate novo soglasje za priključitev za ostali odjem.

Na vrh

 

Menimo da naš števec ne deluje pravilno, kaj lahko storimo?

Skladno s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007) lahko zahtevate nadzorni pregled obračunskih merilnih naprav, če menite, da nepravilno registrirajo prevzem ali oddajo električne energije oziroma moči. Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, nosi Sistemski operater distribucijskega omrežja stroške za njihovo demontažo, pregled in umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval.


Lahko pa naročite le kontrole točnosti števca električne energije z referenčnim instrumentom v delovni točki na vašem merilnem mestu. Storitev je plačljiva le, če se ugotovi, da je točnost števca v predpisanih mejah.

Izpolnjeno Naročilnico za dodatne storitve, ki jo najdete pod Koristnimi informacijami v bližnjici Obrazci in vloge, pošljite na pristojno območno enoto Elektra Maribor.

Na vrh

 

Kako ravnamo ob prekinitvi dobave električne energije ali odkriti napaki na omrežju oziroma merilnem mestu?

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati kot da so pod napetostjo.

Prekinitev dobave ali informacijo o odkriti napaki sporočite na tel. št. za prijavo napak 080 21 05. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter št. merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.

V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Na vrh

 

Nameščen imam števec, ki omogoča daljinsko odčitovanje, zakaj še nimam obračuna po dejanskem stanju števca?

V Elektru Maribor pospešeno gradimo napredni merilni sistem za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v mesečni obračun po dejansko izmerjenih količinah je nameščen ustrezen sistemski števec, ki zanesljivo komunicira s podatkovnim zbirnikom v transformatorski postaji.


Transformatorska postaja, kateri pripada vaše merilno mesto, še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.

Na vrh

 

Kako odčitam »digitalni« števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?

Navodilo za odbiranje sistemskih števcev električne energije

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

• 1.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
• 1.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
• 1.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

ali

• 15.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
• 15.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
• 15.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)


Drugi podatki:

• 0.9.1 - Tekoči čas
• 0.9.2 - Datum

Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako VT(T1) ali MT(T2).

Na vrh

 

Kako odberem števec električne energije?

Navodilo o odčitavanju števca in posluževanju prigrajene stikalne naprave

Na vrh

 

Kakšen je postopek izvedbe prehoda iz dvotarifnega na enotarifno merjenje ali iz enotarifnega na dvotarifno merjenje?

V kolikor želi odjemalec preiti iz dvotarifnega načina merjenja na enotarifno ali iz enotarifnega merjenja na dvotarifno, o želeni spremembi  obvesti Elektro Maribor, ki storitev izvede in jo zaračuna po veljavnem ceniku storitev, ki jih Elektro Maribor zaračunava direktno uporabnikom in je objavljen na spletni strani SODO.

Postopek lahko po pooblastilu odjemalca izvede tudi dobavitelj električne energije. Omeniti je potrebno, da mora biti za prehod na dvotarifno merjenje merilno mesto opremljeno z ustreznim števcem in pripadajočo komunikacijsko opremo. V primeru, da temu ni tako, nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo uporabnika omrežja.

Na vrh

 

Na kakšen način poteka obveščanje odjemalcev o zamenjavi merilno krmilne naprave (MKN)?

O načrtovani prekinitvi distribucije ali motnji oskrbe z električno energijo zaradi zamenjave MKN pristojno elektrodistribucijsko podjetje uporabnike omrežja obvešča na način, skladen z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS 126/2007), (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Obveščanje uporabnikov omrežja o načrtovanih prekinitvah distribucije zaradi zamenjave MKN se izvaja v pisni ali drugi primerni obliki.

V primerih prekinitve distribucije širšemu krogu uporabnikov omrežja se izvaja obveščanje preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo. Obveščanje individualnega uporabnika se izvede neposredno pred izvedbo zamenjave MKN. V kolikor odjemalca zaradi njegove odsotnosti ni mogoče obvestiti o zamenjavi, se prekinitev odjema in zamenjava MKN izvede brez njegove prisotnosti in v času, ki ga kot uporabnika najmanj prizadene. Elektro Maribor uporabnika o zamenjavi MKN, skladno s 64. členom Splošnih pogojev, osem dni po izvršeni zamenjavi tudi pisno obvesti na naslov, dogovorjen s pogodbo o dostopu.

V kolikor odjemalec ob sami zamenjavi merilne naprave ni prisoten in želi preveriti istovetnost števčnih stanj odstranjene merilne naprave s stanjem na obvestilu, mu pristojno elektrodistribucijsko podjetje (kjer se odstranjena merilna naprava nahaja) v roku 30 dni od dneva zamenjave le to tudi omogoči. Zamenjavo merilnih naprav smatramo tudi kot izvajanje kontrole na merilnem mestu, ki jo je Elektro Maribor upravičen izvajati ob vsakem, tudi nenapovedanem, obisku merilnega mesta.

Na vrh

 

Kaj je potrebno vedeti ob zamenjavi dobavitelja električne energije?

Postopek menjave dobavitelja je enostaven in brezplačen. Z zamenjavo ostane nespremenjeno vse, od omrežja, električnega priključka, števca, cene za uporabo omrežja in elektrodistribucijskega podjetja. Novi dobavitelj nima vpliva na kakovost oskrbe z električno energijo, saj za to skrbi vaše lokalno elektrodistribucijsko podjetje (Elektro Maribor d.d.). Spremembo dobavitelja izvede elektrodistribucijsko podjetje, če mu je v predpisanem roku podana pravilna, popolna in pravočasna zahteva za menjavo dobavitelja.

POSTOPEK: Z izbranim dobaviteljem je potrebno skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije in ga pooblastiti, da le ta pri vašem lokalnem elektrodistribucijskem podjetju uredi celotni postopek zamenjave dobavitelja, kar pomeni, da odda vlogo za zamenjavo dobavitelja in uredi odpoved pogodbe z vašim dosedanjim dobaviteljem. Elektrodistribucijsko podjetje bo odčitalo stanje števca električne energije in ga uporabilo za končni obračun obveznosti do dosedanjega dobavitelja ter za določitev začetnega števčnega stanja pri novem dobavitelju. Odjemalci, ki imajo merilna mesta oz. števce nedostopne, morajo elektrodistribucijskemu dobavitelju omogočiti odčitanje stanja števca.

Na vrh

 

Za katere postopke lahko pooblastim dobavitelja?

Na podlagi vašega pooblastila lahko dobavitelj izvede vse postopke v okviru zamenjave dobavitelja in dostopa do podatkov o vaši porabi električne energije.

Ostale zadeve, kot so zamenjava plačnika, lastnika, naslovnika, sprememba tarife, ipd., so stvar dogovora med odjemalcem in dobaviteljem oziroma ponudbe storitev, ki jih nudi dobavitelj.

Na vrh

 

Kakšen je postopek in stroški, če želi odjemalec spremembo iz enofaznega na trifazni priključek?

Ob spremembi iz enofaznega na trifazni priključek je potrebno pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev. Na osnovi podane vloge se na lokaciji priključno merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe, ki se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Na osnovi soglasja za priključitev sklene odjemalec s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem pogodbo o priključitvi, v kateri so definirane medsebojne pogodbene obveznosti glede priključka ter finančne obveznosti, ki jih je odjemalec dolžan poravnati pred spremembo.

Na vrh

 

V gospodinjstvu imamo stare električne naprave - ali to vpliva na porabo električne energije?

Stare naprave (hladilnik, zamrzovalnik …) navadno porabijo več električne energije kot enakovredne nove, zato se investicija v novo, varčnejšo napravo izplača. Pri nakupu bodite pozorni na energetsko nalepko, kjer črka A pomeni najbolj varčno, črka G pa najmanj varčno napravo.

Na vrh

 

Zakaj sem od dobavitelja dobil obvestilo o odstopu pogodbe o dobavi?

Pogodba o dobavi je v pristojnosti vašega dobavitelja električne energije. Za zgoraj navedeno se je potrebno obrniti na vašega dobavitelja električne energije, s katerim boste poskušali najti ustrezno rešitev za preklic odstopa od pogodbe o dobavi (plačilo zapadlih obveznosti na obroke, ipd.). V kolikor bo zaradi odpovedi pogodbe o dobavi prišlo do odklopa, lahko to stori samo pristojen pooblaščenec sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Elektro Maribor d.d.). Za ponoven priklop je potrebna nova pogodba o dobavi z enim izmed dobaviteljev električne  energije, dokazilo o plačilu stroškov ponovnega priklopa ter podpisana pogodba o uporabi sistema.

Na vrh